Vandaag (30 maart 2021) is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.

Een kwartiermaker heeft het toekomstscenario in samenwerking met de betrokken partijen opgesteld, in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG. De kind- en gezinsbescherming zijn daarbij onderdeel van een brede en gezinsgerichte aanpak.

Eén gezicht

De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een Lokaal Team met een vast contactpersoon. Deze werkt nauw samen met een Regionaal Veiligheidsteam waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht.

Vereenvoudiging en verandering noodzakelijk

Dat verandering nodig is, is al vaker gesignaleerd. De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten.  

VNG werkt graag mee aan gezamenlijke vervolgstappen

De VNG is positief over het toekomscenario dat is gepresenteerd. Hierin staat immers de integrale hulp en bescherming van kinderen en gezinnen centraal. In het scenario is oog voor een goede aansluiting tussen het brede lokale veld en regionale veiligheidsteams. We zien echter ook dat er nog diverse dilemma’s en uitwerkingsvragen zijn. We gaan daarom met het rijk en onze ketenpartners graag samen aan de slag met de belangrijkste uitzoekpunten en stappen die nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren. Dit in de wetenschap dat de realisatie van dit scenario verloopt langs een proces van meerdere fasen, dat pakweg 5 tot 10 jaar kan gaan duren.

Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg en namens VNG bestuurlijk opdrachtgever van het toekomstscenario:

De manier waarop op dit moment de jeugdbeschermingsketen is georganiseerd, draagt niet bij aan snelle en passende hulp aan kinderen en gezinnen. Het scenario dat hier ligt, is echt een vereenvoudiging van de jeugdbescherming, vanuit het uitgangspunt dat je de hulp rond een kind en gezin vorm moet geven op lokaal niveau, dicht bij mensen. En natuurlijk vraagt jeugdbescherming om expertise, en die is niet altijd op lokaal niveau te vinden. Daarom zijn er de Regionale Veiligheidsteams. Ik vind het belangrijk dat we de komende tijd met alle betrokken partners dit scenario verder uitdenken. Waarbij natuurlijk rechtsbescherming een topprioriteit is. Verder is het absoluut noodzakelijk dat alle partners ook buiten eigen organisatiebelang kunnen en durven denken, en het welzijn en de veiligheid van kinderen echt centraal gaan zetten.

Consultatie

Voordat het scenario wordt omgezet in concrete plannen is er zijn nog een aantal zaken dat goed uitgezocht moeten worden. Daarom start het rijk in april een consultatie voor alle betrokken partijen. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in hoe het toekomstscenario wordt ontvangen, welke uitwerkingspunten er vanuit de partners worden gegeven en om het uitvragen van suggesties over de implementatie. Meer informatie over de consultatie volgt binnenkort.

Informatiebijeenkomsten

De VNG organiseert in april 3 informatiebijeenkomsten voor onze gemeenten over het toekomstscenario. Op 19, 22 en 26 april gaan we graag met u in gesprek. We lichten het scenario toe en we bespreken met u dilemma's en uitwerkingsvragen. Dit doen we onder andere vanuit de ervaringen die uit de pilots van Amsterdam en Utrecht voortkomen. 

Meer informatie