Op 30 maart hebben de VNG en de ministeries van VWS en J&V het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gepresenteerd. Om dit scenario om te zetten in concrete plannen is het rijk een consultatie gestart. De VNG bundelt graag alle reacties op het scenario. Stuur daarom voor 17 mei uw reactie in.

Het doel van de consultatie is inzicht te krijgen in hoe het toekomstscenario wordt ontvangen, welke uitwerkingspunten er vanuit de partners worden gegeven en om het uitvragen van suggesties over de implementatie.

Op overheid.nl vindt u de specifieke consultatievragen. Mail uw reactie voor 17 mei naar Tijne Berg: tijne.berg@vng.nl.

Input uit informatiebijeenkomsten

Een andere belangrijke bron van informatie voor de VNG-reactie op de consultatie is de input die we van gemeenten hebben ontvangen tijdens de informatiebijeenkomsten die we in april hebben georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten hebben we het toekomstscenario toegelicht en dilemma's en uitwerkingsvragen besproken met gemeenten. Dit deden we onder andere vanuit de ervaringen die uit de jeugdbeschermingspilots van Amsterdam en Utrecht voortkomen.

Incidentele middelen voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen

In 2021 komt € 15 miljoen beschikbaar voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Dit bedrag maakt deel uit van de € 613 miljoen die het Rijk dit jaar beschikbaar stelt voor de acute problematiek in de jeugdzorg. Dit staat in de bijlage van de brief 'Afspraken VNG-rijk over aanpak problematiek jeugdzorg'. In de bijlage staat deze maatregel als volgt toegelicht: 'De doorbraakaanpak en de pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming die al ingericht zijn, worden verbreed en regionaal uitgerold om de jeugdigen en gezinnen die nu vast zitten in het systeem snel te helpen.'

Meer informatie