'Ga (ver)bouwen! Ga digitaal! Werk samen!' Het advies van de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' bevat voor gemeenten heel herkenbare punten. De VNG heeft over de breedte een positief beeld van het advies.

Een groot deel van de aanbevelingen wordt herkend en kan rekenen op het draagvlak van gemeenten. Maar over een deel van de aanbevelingen gaat de VNG graag het gesprek aan met Rijk en samenwerkingspartners. We zullen hiervoor in de consultatieronde aandacht vragen.

Ga (ver)bouwen! 

Voor gemeenten is de beschikbaarheid van voldoende woningen voor ouderen én voor andere doelgroepen van het grootste belang. Zorgen voor voldoende passende alternatieven waarin wonen en zorg gecombineerd kunnen worden met behoud van eigen regie en inzet van de inwoners is zeker een opgave voor gemeenten, maar niet alleen van hen. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat er gebouwd kan worden op een locatie. Daarnaast is samenwerking met andere partijen van belang. De VNG stimuleert dat onder meer in de Taskforce Wonen en Zorg.

Taskforce bundelt krachten

De Taskforce Wonen en Zorg bundelt de krachten van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en de systeemverantwoordelijke departementen VWS en BZK. Zij zet zich ervoor in dat in alle gemeenten en regio's woon-zorgafspraken gemaakt worden tussen bouwers en zorgaanbieders: om zo voor alle inwoners met een woon-zorg vraag een passende oplossing te organiseren.

Werk Digitaal!

De commissie adviseert dat ook ouderen zelf meer gebruik zullen moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Dat zal niet alleen leiden tot meer eigen regie en een hogere kwaliteit van leven, maar ook tot een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners. De VNG is het daar zeer mee eens.

Voldoende sturingsmogelijkheden voor gemeenten

De dubbele vergrijzing en arbeidsmarktkrapte vragen om passende maatregelen, zodat ondersteuning voor doelgroepen die deze het hardst nodig hebben gegarandeerd blijft. In dat licht zal de VNG de komende periode het gesprek voeren met het Rijk over voldoende sturingsmogelijkheden voor gemeenten. Daarbij blijven wij benadrukken: maatregelen als het abonnementstarief passen absoluut niet in een toekomstbestendig zorgstelsel.

Werk samen!

De integrale blik waarmee de commissie TZTO naar de zorg voor (thuiswonende) ouderen kijkt, wordt gewaardeerd. Een bredere blik dan alleen de zorg en ondersteuning. Een blik waar het ook gaat om wonen, welzijn, leefbaarheid. Terecht benadrukt de commissie het belang dat dat ook deze zaken op orde moeten zijn. We waarderen de oproep om meer en beter samen te werken over domeinen en stelsels heen.

Potentieel van inwoners aangesproken

Het is goed dat de commissie niet alleen aandacht heeft voor wat overheden, zorgverzekeraars en zorgverleners kunnen doen, maar ook het potentieel van de inwoners van Nederland zelf als geheel aanspreekt. Positief is ook dat de commissie oog heeft voor het grote goed van de decentralisaties, namelijk het belang van (lokaal en individueel) maatwerk.

Financiële prikkels voor preventie

Gemeenten zijn verheugd om te zien dat de commissie ook vindt dat de juiste financiële prikkels nodig zijn om preventief werken door gemeenten in het kader van de juiste zorg op de juiste plek lonend te maken. Gemeenten kunnen en willen zo snel, zo dichtbij en zo licht als kan ondersteunen om erger te voorkomen, in het huidige zorgstelsel vallen de baten hiervan bij andere wetten (Wlz en Zvw). De VNG deelt de conclusie van de commissie dat betere prikkels van belang zijn voor een toekomstbestendig zorgstelsel.

Consultatieronde en vervolgacties VNG

De VNG juicht toe dat de Tweede Kamer over dit belangwekkende advies in debat gaat. Ter voorbereiding daarop en op de consultatieronde, zal de VNG het advies bespreken met gemeenten. Op een later moment komt de VNG nog met een uitgebreidere reactie op het rapport.

Meer informatie