Gemeenten lopen tegen uitvoeringsproblemen aan bij het werken met het Tijdelijk handelingskader PFAS. De VNG vraagt het ministerie van I&W deze problemen op te lossen en onduidelijkheden weg te nemen.

PFAS wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Met PFAS vervuilde grond mocht niet meer worden verplaatst. Als gevolg daarvan stagneerden fysieke projecten. Om het grondverzet weer op gang te brengen, publiceerde de staatssecretaris juli dit jaar het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Het ministerie werkt aan een definitief handelingskader.

Uitvoeringsproblemen bij gemeenten

De VNG ziet dat de manier waarop het tijdelijk handelingskader is ingevoerd tot tal van uitvoeringsproblemen bij gemeenten leidt. Er zijn daarnaast nog te veel onduidelijkheden.

Duidelijkheid

De VNG verzoekt het ministerie van I&W daarom het volgende:

  • Het op korte termijn (binnen enkele weken) houden van voorlichtingsbijeenkomsten waarin het ministerie het waarom en hoe van het tijdelijk handelingskader uitlegt aan gemeenten. 
  • Versnellen van het RIVM-onderzoek naar de achtergrondwaarden, zodat duidelijk is of het tijdelijk handelingskader daadwerkelijk voor alle in het kader genoemde PFAS-stoffen van toepassing is. 
  • Nog dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de zogenaamde bronlocaties (locaties die mogelijkerwijs hoge gehaltes aan PFAS bevatten) om zo inzichtelijk te krijgen of er sprake is van een onvoorziene humane spoedopgave in Nederland. Bij de invoering van de Omgevingswet gaan bodemtaken naar gemeenten. Voorwaarde hierbij is wel dat de humane spoedlocaties onder controle zijn. 
  • Onderzoek in hoeverre door de industrie nog PFAS uitgestoten wordt en hoe zich dat verhoudt met het tijdelijk handelingskader. Anders gezegd: is de kraan dicht?
  • I&W moet voldoende budget vrij maken om het PFAS-dossier op te lossen.

Meer informatie

•    Vorig bericht over Tijdelijk handelingskader PFAS (12 juli 2019)