We hebben goed nieuws! Deze week werd bekend dat vanaf 2019 € 10 miljoen extra beschikbaar komt voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. De VNG en GGD GHOR Nederland hebben de afgelopen periode zich hiervoor ingespannen en een claim ingediend bij SZW om het gat in de financiën te dichten.

De extra middelen zijn opgenomen in de deze week verschenen Septembercirculaire (zie onderaan dit bericht).

Aanleiding

Naar aanleiding van onder meer het Cebeonrapport uit 2015 zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van SZW over het tekort van gemeenten op de kosten voor toezicht en handhaving. Van de € 11,6 miljoen die we hebben gevraagd is nu € 10 miljoen structureel extra toegekend. Dit komt doordat voor 2019 € 10 miljoen aan Asschergelden te herverdelen is. Dit is overigens net als bijna alle gelden geen geoormerkt geld. 

Totstandkoming bedrag

We hebben het tekort voor gemeenten geraamd op € 11,6 miljoen (zie de berekening onderaan dit bericht). Die berekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Een uurtarief voor toezicht van € 101,22. (Het originele tarief van € 89,88 waar we in het verleden mee rekenden en al hanteerden vanaf 2012 hebben we met 6 jaar geïndexeerd.)
  • Een urenverdeling over de risicoprofielen conform advies van GGD GHOR Nederland van 2015.
  • De verdeling van de risicoprofielen over de locaties zoals die in 2018 is.
  • De verdeling budget tussen toezicht en handhaving van 65-35, zoals ook Cebeon en eerder al KplusV in rapporten hanteert.

Ons advies

Onze berekeningen, en daarmee ook de claim, zijn opgesteld op macroniveau. Lokaal kunnen de uitgangspunten anders liggen en daarmee tot meer of minder extra gelden leiden. Kijk hoe u de extra middelen in de eigen lokale situatie het beste kunt besteden. We geven enkele mogelijkheden:

  • Mogelijk geldt lokaal een lager uurtarief voor toezicht dan wij hebben gebruikt en kom je daardoor reeds uit met je budget voor toezicht en handhaving.
  • Mogelijk kunt u in plaats van of naast een lager uurtarief een iets andere urenverdeling voor de risicoprofielen aanhouden.
  • Het kan ook zijn dat u nu al uitkomt met de lokale urenverdeling en uurtarieven. Dan kunt u bijvoorbeeld met de GGD afspreken om meer gastouderinspecties uit te voeren of bijvoorbeeld een aantal incidentele thema-inspecties te laten uitvoeren. 

Totaal beschikbaar

Met de extra middelen is nu in totaal € 43.399.000 beschikbaar voor toezicht en handhaving kinderopvang. Dit is inclusief de extra stortingen voor IKK.

Voorschoolse educatie

Het is goed om nog te melden dat de gelden die door een ander ministerie (namelijk OCW) beschikbaar worden gesteld, losstaan van deze claim. Voor 2019 betreft dit € 1,45 miljoen.

Meer informatie