Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede Thermometer Wsw naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit rapport blijkt dat de efficiencykorting van € 3.000 per Sw-plek onhaalbaar is.

In de Thermometer Wsw wordt bekeken hoe de feitelijke ontwikkeling van de aantallen en de uitgaven door gemeenten voor de bestaande Wsw-populatie zich verhouden tot de aannames waarmee in het financieel kader van de Participatiewet rekening is gehouden.

Gemeentelijke bijdrage

Sw-bedrijven hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om hun operationeel resultaat te verbeteren. Toch is de gemeentelijke bijdrage van € 43 miljoen in 2014 gestegen naar € 126 miljoen in 2016. Verdere verbetering van het operationele resultaat is mogelijk, maar dit weegt naar verwachting onvoldoende op tegen de stijgende loonkosten en de dalende Rijksbijdrage. De onderzoekers zien ook dat gemeenten en SW-bedrijven de kosten –waarvan loonkosten de grootste post is – slechts beperkt kunnen beïnvloeden. Het resultaat is dat de gemeentelijke bijdrage naar verwachting stijgt naar circa € 190 miljoen in 2018. 

Toekomstige tekorten

In het kader van het IBP is door het VNG-bestuur intensief met het kabinet van gedachten gewisseld over de tekorten waarmee gemeenten te maken hebben in het sociaal domein. Op vier belangrijke knelpunten zijn nadere afspraken gemaakt (Fonds Tekortgemeenten, BUIG-onderzoek Rob, Volumegroei jeugd en Open einde regelingen). Voor de andere discussies in het sociaal domein geldt dat er een streep onder het verleden is gezet: tot en met 2017. Dat geldt ook voor de Wsw.

Echter, het ministerie van SZW stelt in de Kamerbrief dat tekorten die zich naar verwachting manifesteren in de periode 2018-2020 door gemeenten betaald kunnen worden vanuit een aanzienlijk gegroeid accres. De VNG is het daar niet mee eens. Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Daarom zal de VNG tekorten die zich de komende jaren zullen voordoen op de Wsw blijven agenderen op de bestuurlijke tafel cq. onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

Meer informatie