Het gaat goed met de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en op de kinderopvang. Dat blijkt uit het Landelijk Rapport 2018 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).  

Ondanks een jaar met veel wijzigingen in regelgeving, hebben gemeenten en GGD’en nagenoeg alle verplichte inspecties uitgevoerd. Ook werden aanvragen tot registratie van nieuwe voorzieningen over het algemeen tijdig afgehandeld. Bij deze laatste was de impact van de aanpak Streng aan de Poort zichtbaar.

Veel wijzigingen in regelgeving

In 2018 veranderde veel regelgeving in de kinderopvang. Met de introductie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en veranderingen in het Besluit Voorschoolse Educatie. Ons Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) heeft in het afgelopen jaar veel gemeenten geadviseerd over de consequenties hiervan voor handhaving en toezicht. De invoering van de nieuwe regelgeving had tot gevolg dat er, zeker in het eerste half jaar, bij veel meer inspecties overtredingen werden geconstateerd dan de jaren ervoor. Door dit hogere aantal overtredingen en doordat meer tijd werd besteed aan de dialoog tussen houder en toezichthouder, hadden gemeenten en GGD-en meer moeite om alle inspecties uit te voeren. Toch werd ook in 2018 97% van alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus geïnspecteerd. Van de gastouders is ongeveer 10% geïnspecteerd (waar 5% het minimum is).

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is een aandachtspunt in het rapport. De VNG pleit in haar lobby voor toegangsrecht van 16 uur voor alle 0-4 jarigen. In 2020 worden alle gemeenten geconfronteerd met de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie naar 16 uur. Toezichthouders van de GGD constateren bij voorschoolse educatie vaak tekortkomingen in de kwaliteit. Om kinderen voldoende te kunnen laten profiteren van voorschoolse educatie, is het van belang dat locaties de vereiste kwaliteit wel gaan bieden.

Kinderopvang als onderdeel van het sociale domein

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG heeft in september bekrachtigd kinderopvang en onderwijs als onderdeel te zien van het sociaal domein. Dit wordt in diverse gemeenten al gerealiseerd in Integrale Kindcentra. Zowel binnen de kinderopvang als het onderwijs zien we dat ook jeugdhulp meer en meer een plek krijgt. We zien de uitdaging in de komende periode om enerzijds heldere kaders te hebben voor toezicht en handhaving, maar deze wel te toetsen aan maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot jeugdhulp en voorschoolse educatie. De VNG investeert structureel in het voeren van deze dialoog met haar eigen leden, GGD GHOR Nederland, de ministeries van SZW en OCW en diverse brancheverenigingen.

Meer informatie