De subcommissie Jeugd besprak in Utrecht actuele kwesties. Zoals de uitfasering van de DBC’s en de tarievendiscussie die deels daardoor is gestart in delen van het land. Een ander belangrijk punt van overleg: hoe borg je op een duurzame manier de continuïteit van gecertificeerde instellingen? 

Stabiliteit inkoop GI's door gezamenlijk inkoopkader en subsidie

Uitkomsten onderzoek
Deze zomer bleek uit een onderzoek van het ministerie van VenJ dat er reële risico’s zijn voor de continuïteit in de Jeugdbescherming - Jeugdreclassering. Er zijn beheersmaatregelen nodig om de continuïteit te borgen. Verder bleek dat aanbesteding niet verplicht is en dat subsidiëren ook tot de mogelijkheden behoort.

Voorkom domino-effecten
De commissieleden onderschrijven het belang van het voorkomen van ongewenste schokbewegingen in het landschap van de gecertificeerde instellingen en het voorkomen van (ongecontroleerde) domino-effecten tussen regio’s vanuit het belang van jeugdigen.

Voorstel
Eelco Eerenberg, wethouder Enschede en voor de subcommissie portefeuillehouder Financiën, presenteerde het voorstel om continuïteit voor gecertificeerde instellingen duurzaam te borgen.

  • In het voorstel wordt geadviseerd om aanbesteden en subsidiëren niet allebei naast elkaar te gaan hanteren, maar te kiezen voor één inkoopsystematiek. Dit omdat een hybride systeem leidt tot nieuwe risico’s voor de continuïteit en een dubbel treffen van beheersmaatregelen vraagt.

Subsidie-variant en randvoorwaarden
Een meerderheid van gemeenten kiest voor de subsidie-variant. In deze variant blijft het mogelijk van instelling te wisselen en om te besluiten van welke instelling(en) diensten worden afgenomen. Om de continuïteit verder te borgen zijn zes spelregels (randvoorwaarden) voorgesteld die deels ook door het Rijk en de branche gerealiseerd moeten worden. 

Lopende contracten
Opgemerkt is dat sommige regio’s lopende contracten hebben voor 2018, daarnaast kiezen enkele regio’s voor ‘bestuurlijk’ aanbesteden. Deze regio’s streven dezelfde continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering na.

Advies
De subcommissie stond in meerderheid achter het voorstel en besloot om de subsidielijn aan gemeenten te adviseren. Regio’s zelf bepalen hoe zij omgaan met het advies. De komende periode zal monitoring plaatsvinden.

Regionale experteams Jeugd

Jan Menting, ambassadeur van het Zorglandschap, het ondersteuningsprogramma voor de specialistische jeugdhulp vroeg aandacht voor het statement dat zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk deze zomer hebben gepresenteerd (het statement vindt u onderaan dit bericht).

Op dit moment zijn de regio’s gestart met het inregelen van regionale expertteams voor complexe cassusen. Daarmee zijn momenteel 32 van de 42 jeugdregio’s bezig. Deze week informeren we u hierover via vng.nl. 

Monitor liquiditeit

Wijzer geworden door de eerste ervaringen met de jeugdhulporganisatie Intermetzo vindt de subcommissie het belangrijk om van een aantal bovenregionale instellingen periodiek de liquiditeit te monitoren, zodat gemeenten vroegtijdig actie kunnen ondernemen in geval van continuiteitsrisico’s.

VNG-adviseur Geert Schipaanboord presenteerde een voorstel waarbij de regio met de grootste omzet periodiek de andere regio's informeert over de liquiditeit. De subcommissie ging accoord, met dien verstande dat de aanbieder zelf in de lead blijft en uiteraard de verantwoordelijkheid behoudt voor zijn eigen bedrijfsvoering. De subcommissie stemde in met het voorstel waarvan de uiteindelijke tekst nog eenmaal wordt voorgelegd.

Kennisinfrastructuur

Al geruime tijd spreken Rijk, VNG en kennisinstituten over een gezamenlijke aansturing en agendabepaling voor kennisontwikkeling. Er is voortgang geboekt in deze discussie.

  • De partijen zijn het eens om een landelijk dekkend stelsel van leer/ontwikkelnetwerken in te richten, waar gemeenten, aanbieders, professionals en burgers ondersteund worden bij de beantwoording van (korte en lange termijn) vraagstukken.
  • Ook zijn partijen het eens over een gedeeld opdrachtgeverschap van Rijk en gemeenten voor landelijke kennisinstellingen (wetenschappelijk en praktijkgericht).

Agenda VNG 2018

De subcommissie gaf de volgende aanvullingen op de kaderbrief Agenda VNG 2018 over de inclusieve samenleving:

  • Besteed aandacht in de kaderbrief aan de krimpende jeugdbudgetten en de soms schurende verhoudingen tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten.
  • Betrek het 24-uursstatement van het zorglandschap bij de kaderbrief over de inclusieve samenleving, omdat deze ook de concrete dilemma’s weergeven waarmee we bij de implementatie van de Jeugdwet nog steeds te maken hebben.

Voorts sprak de subcommissie over de herverdeeleffecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de voortgang van de landelijke raamovereenkomsten met de nieuwe uurtarieven vanwege de uitfasering van de DBC’s bij de jeugd-ggz.

Meer informatie

Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Astrid Jansen, astrid.jansen@vng.nl, telefoon 070-373 8393.

Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht