Donderdag 14 februari kwam de Commissie Raadsleden en Griffiers voor het eerst dit jaar bijeen. Er werd onder meer gesproken over de rechtspositie politieke ambtsdragers en het Toerustingsfonds voor Raadsleden binnen het programma Democratie in Actie. 

Ook werd de conceptledenbrief over de Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en Model Instructies voor de Griffier en Secretaris besproken en werd er een presentatie gegeven over de VNG-lobby.

Conceptledenbrief

Tijdens de bespreking van de conceptledenbrief Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en Model Instructies voor de griffier en secretaris wordt aangegeven dat de verschillende Model Verordeningen en Model Instructies bijeen gepakt zijn en verwoord in de ledenbrief. De ambtelijke bijstand en fractieondersteuning zijn opgenomen in een gezamenlijke verordening wegens historische redenen. Bijgevoegde stukken betreffen slechts een actualisering, waarbij geen ingrijpende wijzigingen worden gedaan.  

Verschillende commissieleden geven hun opmerkingen mee voor de modelverordening en modelinstructies. Deze hebben onder meer betrekking op de onduidelijkheid van bevoegdheden en beperkingen ten aanzien van vergoedingen, keuzevrijheid van gemeenten, de minimale taakomschrijving van de griffier en bewoordingen in de stukken.

De Vereniging van Griffiers en Nederlandse Vereniging van Raadsleden hebben recentelijk een reactie gegeven op de Model Verordening. Naast de opmerkingen vanuit de commissievergadering worden ook de opmerkingen van de beroepsverenigingen meegenomen.

Voorliggende stukken zullen na aanpassing wederom aan de Commissie worden toegezonden.

Toerustingsfonds voor raadsleden

Het Toerustingsfonds voor Raadsleden vormt onderdeel van het programma Democratie in Actie. Vanuit dit programma wordt een presentatie gegeven over het programma in het algemeen en het Toerustingsfonds specifiek. Er wordt verteld dat het programma Democratie in Actie een samenwerkingsprogramma is van BZK, de VNG en de beroepsverenigingen. Dit programma bevat een aantal ontwikkel- en maatwerktrajecten, waar gemeenten mee aan de slag kunnen om de lokale democratie te versterken.

Aangegeven wordt dat het van belang is dat alle gemeenten zich aanmelden voor een Quick Scan Lokale Democratie en een intakegesprek, waarbij op de individuele situatie van de gemeente wordt gefocust. Geopperd wordt de mogelijkheid om via het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de burgemeesters meer te betrekken bij het programma.  

Binnenkort wordt een uitvraag gedaan onder gemeenten om deel te nemen aan de pilot omtrent het Toerustingsfonds. Zowel gemeenten die ondersteuning willen bij opleiding en training van raadsleden, als gemeenten waarbij de opleiding en training voorspoedig verloopt, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. Op deze wijze kunnen deelnemende gemeenten ervaringen met elkaar uitwisselen.

VNG-lobby

Eric de Rijk (VNG-concernstaf) is aanwezig en geeft een presentatie over de VNG-lobby. Gezamenlijk met Richard van Vliet behartigt de Eric de Rijk de belangen van de VNG richting de ministeries, maatschappelijke organisaties en de Eerste en Tweede Kamer. Benadrukt wordt dat de commissieleden een rol kunnen spelen in de lobby. De commissieleden kunnen enerzijds agenderen, anderzijds kunnen zij als breekijzer fungeren wegens partijlijnen.   

Meer informatie

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten.