De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers kwam donderdag 6 december bijeen om onder andere te spreken over thema’s als ondermijning, het programma Democratie in Actie en het herziene beleidskader voor gemeentelijke herindelingen. 

Dit was de tweede vergadering in de nieuwe samenstelling, vandaar dat ook de gezamenlijke ambities en portefeuilleverdeling van de commissie werden besproken.

Ondermijning en weerbaar bestuur

Namens de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was Anton Ederveen, portefeuillehouder en burgemeester van Valkenswaard, te gast bij de commissie voor het onderwerp ondermijning en weerbaar bestuur. Omdat dit de eerste keer is dat de commissie dit onderwerp bespreekt, gaf hij een toelichting op de huidige stand van zaken.

Ederveen ging onder ander in op het beschikbaar stellen van ondermijningsbeelden voor alle gemeenten, het ontwikkelen van regionale aanpakken en het betrekken van gemeenteraden bij het signaleren en aanpakken van ondermijning. Commissieleden lieten weten dat de bewustwording van ondermijning waardevol is en dat het van belang is om volksvertegenwoordigers hierbij te betrekken.

Programma Democratie in Actie

Op de Dag van de Lokale Democratie (16 november) is het startsein gegeven voor het vierjarig programma Democratie in Actie. Gestart wordt met lokale maatwerktrajecten en ontwikkeltrajecten. Door deze invulling sluit het programma aan op de behoeften van gemeenten en kan het gezien worden als een programma van, voor en door gemeenten.

Verschillende commissieleden maakten duidelijk dat zij de invulling van het programma Democratie in Actie erg waardevol vinden. Doordat het programma is gericht op een breed scala van uitdagingen voor gemeenten (o.a. ontwikkelingen in sociaal domein, Right to Challenge) en de exacte invulling van een traject wordt bepaald na een individueel intakegesprek, benadrukken commissieleden dat er voor elke gemeente een geschikt maatwerktraject is.

Herzien beleidskader gemeentelijke herindeling

Het beleidskader gemeentelijke herindeling 2018 bevat een aantal nieuwe onderdelen en formuleringen, waaronder veranderingen in de rol van gemeenten en de provincies. De commissieleden hebben nog enkele opmerkingen. Ingegaan werd op de rol van de provincie en er werd een concrete casus van een lopende gemeentelijke herindeling besproken. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor stabiliteit en het voorkomen dat het beleidskader steeds weer wordt herzien met slechts kleine wijzigingen.

Meer informatie