De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers was donderdag 23 januari in een extra vergadering bijeen om wetsconsultaties te bespreken die het werk van gemeenteraden rechtstreeks raken. Deze betreffen: integriteit, het externe voorzitterschap van raadscommissies en het uitdaagrecht.

Bevorderen van de integriteit

De commissie nam ruim de tijd om het conceptwetsvoorstel tot bevorderen van de integriteit te bespreken. Zoals zo vaak blijkt de theorie niet altijd in de praktijk te werken, zoals de verplichte VOG. 'Goed dat we ook van wethouders dit gaan vragen, maar waarom slechts op één momentopname, doe het dan goed en doe dit periodiek', vindt de commissie. Tevens is de commissie van mening dat de kosten niet enkel op gemeenten mogen terugvallen, daar mag een tegemoetkoming van het Rijk voor worden verwacht.

Ook als het gaat om geheimhouding en belangenverstrengeling blijkt de praktijk volgens de commissie anders te werken dan de theorie. De commissie verzoekt om beide onderwerpen verder uit te diepen in samenspraak met de NVVR, de VvG en het NGB.

Externe voorzitterschap van raadscommissies

Het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden Van den Bosch en Van der Molen over het externe voorzitterschap van raadscommissies raakt de wekelijkse gang van zaken in diverse gemeenteraden. Afgezien van praktische aandachtspunten is de commissie positief over het voorstel.

Dat het externe voorzitterschap nog steeds niet mogelijk is - ondanks dat het tot tweemaal toe in wetswijzigingen stond en in vervolgens tijdens de parlementaire behandeling sneuvelde - heeft ertoe geleid dat er al verschillende gemeenteraden zijn waar niet-raadsleden voorzitter zijn van een commissie, vooruitlopend op de wetswijziging.

Participatieverordening en het uitdaagrecht

Ten slotte besprak de commissie het wetsvoorstel wijziging Gemeentewet in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Right to Challenge). De commissie deelt het beeld dat gemeenteraden met elkaar moeten spreken over de meervoudige democratie. Dat er nu een wetsvoorstel ligt waarmee gemeenten gestimuleerd worden het uitdaagrecht lokaal te verankeren, geeft daar een goede aanleiding toe. De commissie is positief en zal haar steentje bijdragen in de vorm van deelname in een klankbordgroep.

Democratie in Actie

In het verlengde van het voorstel over de participatieverordening kwamen een aantal initiatieven van het programma Democratie in Actie ter sprake. Zo was er aandacht voor de oproep voor deelnemers aan de gemeentelijke intervisitaties, de Thorbecke Experimenten en de Quickscan lokale democratie (zie de links hieronder).

Meer informatie