Op 13 juni vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over de veranderopgave inburgering, breed offensief en de Wet arbeidsmarkt in balans.

Inburgering

De commissie besprak de actuele stand van zaken van de veranderopgave inburgering en het verdere proces. Zie ook het eerdere nieuwsbericht.

​Breed offensief

De commissie sprak over het breed offensief en bereidde een bestuurlijke reactie voor op het wetsvoorstel. De commissie ziet de nu voorgestelde invulling van jobcoaching als maatwerkvoorziening en de voorgestelde vrijlatingsregeling als grootste bezwaarlijke punten en blijft dat onder de aandacht van de staatssecretaris brengen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken en de “doorgeschoten” flexibiliteit een halt toe roepen. Voor payroll geldt onder de Wab een gelijke beloning voor gelijk werk, conform de cao van de inlenende partij. De commissie heeft gesproken over de consequenties hiervan voor de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie