De commissie was verheugd dat de OCW-ministers tijdens het kennismakingsgesprek met de VNG meer samenwerking met gemeenten beogen. Maar er blijft verschil van mening over het beleid voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Met het Rijk is wel overeengekomen dat de (her)verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen gefaseerd plaatsvindt. In het landelijke cultuurbeleid krijgt de regio-aanpak een plek, maar in het mediabeleid komt er geen extra rijksgeld voor streekomroepen.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

Ingrado sprak over de nieuwe Methodische Aanpak Schoolverzuim. Het doel is om het juiste (hulp)middel in te zetten, ook komt er meer aandacht voor preventie.

De commissie ondersteunde het manifest van de jongvolwassenentop en het komende plan van aanpak voor een onorthodoxe ontkokerde werkwijze. Zij was van mening dat de ESF-subsidies zodanig moeten worden dat regio’s en scholen kunnen doorgaan met toeleiding van mensen met achterstand naar de arbeidsmarkt.

Overige onderwerpen

  • De commissie ging akkoord met een indexatie-aanpassing bij onderwijshuisvesting.
  • Het G4 peuterplan kon op haar bijval rekenen.
  • Zij herbevestigde de VNG-inzet voor de extra landelijke cultuurmiddelen: instellingen, talentontwikkeling/innovatie, maatschappelijke programma’s.
  • Bij erfgoed wil de commissie de extra rijksgelden laten benutten voor grote monumenten en veelomvattende complexen.
  • Ook ziet de commissie graag een link tussen sport in het Sportakkoord en Preventieakkoord.

Meer informatie