Op de agenda van de eerste vergadering van de VNG-commissie Financiën van dit jaar, donderdag 17 januari, stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen (de onderzoeksmethode herijkingsonderzoek sociaal domein), de financiën van de Omgevingswet en de btw sport.

Onderzoeksmethode herijkingsonderzoek sociaal domein

De commissie brengt advies uit aan het VNG-bestuur over de methode voor het herijkingsonderzoek van de verdeelmodellen sociaal domein.  Een bestuurlijke kopgroep met afgevaardigden uit de VNG-commissies PSI, ZJO en Financiën heeft de bespreking in de commissie en het VNG-bestuur voorbereid.

Evenals de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) kiest de commissie Financiën voor de regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven als methode om per 2021 de middelen in het sociaal domein te verdelen. De commissie omarmt ook de andere adviezen van de ROB, maar zij vindt het te vroeg om nu al te besluiten op welke wijze middelen in het sociaal domein over een aantal jaren verdeeld moeten worden. De commissie benoemt ook een aantal aandachtspunten:

  • Bij het toepassen van de regressieanalyse moeten we bezien wat het resultaat is, mogelijk dat voor 'uitschieters' een aparte (deel)oplossing moet worden gevonden.
  • Het tijdschema is krap en voldoende tijd voor zorgvuldige besluitvorming is belangrijk. 

Dit onderwerp komt dit jaar veelvuldig terug op de agenda van de commissie Financiën. De keuze voor een onderzoeksmethode is een eerste stap in het herijkingstraject. Veel andere afwegingen zoals over de bekostiging van individuele en collectieve taken, clustering en prikkelwerking moeten nog worden gemaakt.

Btw sport

In het Belastingplan 2019 is een voorstel opgenomen voor de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting per 1 januari 2019. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de rijksoverheid.

Omdat de wetswijziging voortvloeit uit Europese regelgeving en het geen bezuinigingsmaatregel betreft, heeft het kabinet laten weten de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, via een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties. Deze regelingen kennen op dit moment het manco van een vaststaand macrobudget.

Als dit jaar blijkt dat veel meer dan verwacht een beroep wordt gedaan op de specifieke uitkering, zal ook de belastingopbrengst door de verruiming van de sportvrijstelling hoger zijn. De VNG zal het Rijk dan wijzen op de toezegging van het kabinet dat de maatregel niet tot een lastenverzwaring moet leiden. Dit moet naar het oordeel van de commissie leiden tot aanpassingen van het budget voor de specifieke uitkering.

Financiën Omgevingswet

De commissie heeft zich laten bijpraten over de financiën van de Omgevingswet. Afgesproken is onder andere dat de commissie dit voorjaar betrokken wordt bij het structureel effectenmodel waarin de maatschappelijke en financiële baten en lasten vanaf 2021 in kaart worden gebracht.

Meer informatie