De VNG-commissie Financiën heeft op 20 april deels gezamenlijk met de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderd. De belangrijkste onderwerpen voor het gezamenlijke deel waren de Proeftuinen Maak Verschil en de financiële aspecten van de inzet van gemeenten voor de kabinetsformatie.

Zes regio’s hebben meegedaan met de proeftuinen voor economische groei. Op 27 maart 2017 was het congres met de eindbevindingen.

Beide commissies zijn enthousiast over de resultaten en zien graag een vervolg. Commitment vanuit het kabinet en de maatschappelijke partners is daarbij van groot belang. Ook vanuit de G32 wordt deze regionale samenwerking van harte ondersteund. De VNG Denktank heeft voor 2018 als thema: Regionalisering. De commissies hebben de Denktank verzocht concrete vervolgstappen te formuleren.

Bij de financiële vraagstukken komen aan de orde: financiering op gemeenteniveau of via een regionaal fonds, met daaraan gekoppeld democratische legitimiteit en herverdeling.

Inzet kabinetsformatie

Voor de gemeentefinanciën geldt bij de inzet voor de kabinetsformatie als kernbegrip ‘voorspelbaarheid’. Dat betekent:

  • Een stop op de efficiencykortingen die de afgelopen jaren op gemeenten zijn afgewenteld (opschalingskorting van tafel en geen nieuwe apparaatskortingen)
  • Een koppeling van het Gemeentefonds aan de totale uitgaven van het Rijk
  • Meegroeien met de zorguitgaven van het Rijk, zodat het sociaal domein kan meelopen in de trap-op-trap-afsystematiek
  • Verruiming van het lokaal belastinggebied door een verschuiving van rijksbelastingen (op arbeid) naar lokale belastingen (OZB-gebruikersdeel en ingezetenenheffing)

Voor een duurzaam Nederland hebben de koepels voor gemeenten, provincies en waterschappen (VNG, IPO en UvW) voor de kabinetsformatie een gezamenlijke Investeringsagenda opgesteld.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in de vergadering van de commissie zijn het verdeelmodel BUIG, het gezamenlijke onderwijsachterstandenbeleid (BOAG) en de onderzoeksrapporten van AEF over de tekorten in de drie decentralisaties. Daarvoor zijn vervolgacties uitgezet; deze onderwerpen komen in een later stadium weer aan de orde.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Tot slot bespreekt de commissie Financiën het belang van het door de VNG op te richten Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De uitwerking daarvan raakt alle gemeenten. De oprichting van het fonds wordt in de Algemene Ledenvergadering van juni 2017 aan de leden voorgelegd.

Meer informatie