De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) vergaderde op 9 juli over de economische impact van corona, de uitwerking van de afspraken over inzamelvergoedingen PMD en de bijdrage van de VNG aan het Programma Beter Aanbesteden.

Hieronder volgt een korte terugblik van enkele onderwerpen uit de vergadering.

Gezamenlijke vergadering met de commissies RWM

In het eerste uur staan de commissies o.a. stil bij het uitvoeringskrachtonderzoek, het Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik en economie.

Economie

In de vorige vergadering van de commissie EKEM eind mei lag de notitie over de economische impact van corona voor. Deze notitie is inmiddels vertaald naar een eerste aanpak. De urgentie bij gemeenten wordt gevoeld; de lokale economie staat in de top 3 van gemeentelijke prioriteiten. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Er heeft een webinar economie plaatsgevonden, uit overleg met verschillende gemeentelijke netwerken is de notitie economische impact voortgekomen en Leonard Geluk neemt deel aan de denktank van de SER. Ook worden verschillende zaken uitgewerkt samen met provincies, verschillende grote steden en andere organisaties.

Onze kernboodschap is: gemeenten hebben een groot belang en rol bij het economisch herstel. Waarbij er grote regionale verschillen zijn.

Vergadering commissie EKEM

In het laatste uur staat de commissie stil bij o.a. de inzamelvergoeding voor nascheiding 2021 en het programma beter Aanbesteden.

Uitwerking afspraken inzamelvergoedingen PMD in 2021

In december 2019 hebben de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen de Ketenovereenkomst 2020-2029 afgesloten. In deze overeenkomst zijn nieuwe afspraken gemaakt, die op onderdelen verder zijn uitgewerkt. Eén van de onderdelen betreft het bepalen van de vergoedingen voor door gemeenten ingezameld PMD via het bron- en nascheidingsmodel in 2021. Voor ligt het voorstel voor de inzamelvergoeding binnen het nascheidingsmodel.

De commissie gaat akkoord met de afspraken voor 2021. Wel zal in het najaar stil gestaan worden bij de gekozen methodiek, en indien nodig worden er aspecten aan toegevoegd. Ook gaat er een uitgebreid kostenonderzoek van start.

Bijdrage VNG aan Programma Beter Aanbesteden

Zoals bekend schrijft VNG samen met VNO-NCW en EZK het programmaplan voor het Programma Beter Aanbesteden (eerdere werktitel ‘Programma publiek opdrachtgeverschap’). Het programmaplan nadert zijn voltooiing. Naar aanleiding van een overleg op directieniveau tussen VNG en EZK vraagt EZK om een bestuurlijk paper waarin staat wat de VNG van haar kant wil inzetten om de programmadoelen te bereiken. De VNG wil daaraan voldoen en geeft in deze notitie de onderdelen aan waaruit het commitment en inzet van de VNG blijkt.

De commissie gaat akkoord en geeft aan dat er ook aandacht dient te zijn voor contractenmanagement.

Hieronder volgt een korte terugblik van enkele onderwerpen uit de vergadering.

Meer informatie