De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 28 oktober bijeen. Hieronder een terugblik op enkele onderwerpen zoals die in deze vergadering werden besproken.

De vergadering startte met een presentatie over Beter Aanbesteden en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) met als doel de commissie te informeren over wat er allemaal speelt op dit thema en ervaringen op te halen.

Programma Beter Aanbesteden en Nationaal Programma MVI

Wat Beter Aanbesteden betreft, liggen er kansen bij gemeenten om hun inkoop te verbeteren. Het programma loopt van 2021-2024, de nadruk ligt op de gemeentelijke inkooppraktijk. Wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is het standpunt van de VNG dat MVI vraagt om een professionele inkooppraktijk. Commitment aan het verbeteren van de inkooppraktijk is cruciaal want de EU Green Deal-wetgeving rukt op (bijvoorbeeld de Richtlijn Schone Voertuigen, de Richtlijn Energie Efficiƫntie) en laat zien dat inkoop terugkomt in sectorale wetgeving.

Presentatie project ZZS decentraal

De problemen door uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) komen steeds vaker in het nieuws en is meer en meer een issue aan het worden. Er is behoefte aan kennis over ZZS en die kennis is nog in ontwikkeling. Daarnaast is breder en meer integraal beleid nodig. Het IPO en de VNG hebben daarom zelf initiatief genomen tot het project ZZS decentraal. De commissie neemt kennis van de presentatie over het project en geeft een aantal aandachtspunten mee.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: creƫren maatschappelijke meerwaarde

Het VNG-bestuur stelde in 2020 de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vast. De sectorale routekaart bevat een doorrekening van al het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed bij elkaar. Een volgende stap is dat alle gemeenten deze routekaart doorvertalen naar een gemeentelijke aanpak. We zien echter dat nog niet alle gemeenten bezig zijn met het maken van een eigen aanpak of een portefeuilleroutekaart, terwijl aan het maatschappelijk vastgoed in het Klimaatakkoord een voorbeeldrol is toegekend.

Het voorstel is daarom om te werken aan het verhogen van het bestuurlijke draagvlak voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, ter versterking van de activiteiten van de VNG waarbij gemeenten ambtelijk worden ondersteund. De commissie stemt hiermee in en geeft een aantal aandachtspunten mee.

VNG standpunt Fit for 55

De Europese Commissie presenteerde op 14 juli het Europese Fit for 55-pakket. Dit pakket is een uitwerking van de EU-klimaatwet die in het voorjaar is aangenomen. Hierin is voor de hele EU een doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en klimaatneutraliteit in 2050 vastgelegd. Het Fit for 55-pakket is een uitwerking van de 55% doelstelling en een verdeling over de lidstaten en de sectoren. Het pakket bevat concrete maatregelen die de gemeenten direct raken. De commissie kan zich vinden in het VNG-standpunt en benadrukt dat het belangrijk is dat de randvoorwaarden van het Klimaatakkoord worden ingevuld en dat inzichtelijk wordt wat de gevolgen van het EU-pakket zijn voor gemeenten.

Meer informatie