De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) vergaderde op 28 mei. Welke onderwerpen kwamen aan bod?

Hieronder volgt een korte terugblik van enkele onderwerpen uit de vergadering.

Extra geld voor verduurzamen scholen en vastgoed

Het kabinet trekt €50 miljoen uit om bij onderhoud en renovatie van scholen en sportgebouwen ook investeringen in verduurzaming mogelijk te maken. Deze investeringsimpuls is een van de onderwerpen in de brief ‘Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis’ van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.

Artikel 2-onderzoek

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat er een onderzoek komt naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen. Er is ook afgesproken dat het onderzoek niet wordt uitgevoerd door Rijk of decentrale overheden, maar door een derde partij: de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

De ROB moet het onderzoek voor 2021 afronden. De commissie bespreekt de verwachtingen en wordt bijgepraat over de stand van zaken en het proces.

Rapport pilots CO2-beprijzing 

Vorig jaar hebben de drie decentrale overheden elk 6 ton subsidie uit klimaatenveloppe gekregen voor het doen van pilots om te leren hoe het instrument van CO2 (schaduw)beprijzing kan werken bij inkoop. Het rapport dat voorligt in de commissie geeft de resultaten van deze pilots en acties weer en is bedoeld om aan te bieden aan de Tweede Kamer, samen met IPO en UvW.

Op basis van het rapport gaan we verder. Vanuit de VNG gaan we dit jaar aan de slag met het concrete project CO2-reductie in de GWW (grond, weg- en waterbouw). Hierbij sluiten we aan bij het een onderdeel van klimaatakkoord
De commissie stemt in met het gezamenlijk ondertekenen en aanbieden van het rapport 'Rekenen met de toekomst' aan de Tweede Kamer.

Economische impact Corona voor gemeenten

COVID-19 heeft geleid tot een wereldwijde crisis met onmiddellijke gevolgen voor de Nederlandse economie. De VNG brengt in kaart wat deze crisis kan betekenen voor gemeenten. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de duur en versoepeling van maatregelen. Dit maakt de toekomst moeilijk voorspelbaar.

Een duidelijk beeld van wat nodig is om de Nederlandse economie overeind te helpen is werk in uitvoering. In de vergadering ligt een aanzet voor een position paper. De notitie gaat in op de effecten, denkrichtingen en maatregelen voor gemeenten en medeoverheden om de economie aan de gang te helpen en te verstevigen.

De notitie is in de commissie besproken en zal een vervolg krijgen in een plan van aanpak. Dit komt terug in een volgende vergadering. 

Stikstof

De commissie wordt meegenomen in de stand van zaken op het stikstofdossier: ze krijgt een toelichting op de VNG-reactie op de kamerbrief 

Meer informatie