De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 23 september fysiek bijeen. Hieronder een terugblik op enkele onderwerpen zoals die in deze vergadering werden besproken.

Programma energiehoofstructuur (PEH)

De vergadering startte met een presentatie van het ministerie van EZK over het Programma energiehoofstructuur (PEH). Het PEH is een ruimtelijk programma onder de NOVI dat ontwikkelrichtingen en generieke beleidsprincipes voor energie-infrastructuur van nationaal belang opstelt met het perspectief op 2030 en 2050. Aan de commissie werd gevraagd of zij akkoord gaan met deelname aan een bestuurlijke consultatie later in het proces en wat zij wil meegeven voor het verdere proces. De commissie geeft een aantal aandachtspunten mee en besluit om deel te nemen aan de bestuurlijke consultatie later dit jaar.

Europees adviesrapport actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul

Vanuit de VNG-commissie Europa en Internationaal werd de commissie meegenomen in de reactie op het EU-actieplan Zero Pollution Ambition (ZPA) die in het Europese Comité van de Regio’s (CvdR) wordt geschreven. In het werkdocument staan 3 uitgangspunten centraal: 1) bronaanpak, 2) de vervuiler betaalt, 3) het voorzorgsprincipe. Aan de commissie wordt input op het werkdocument gevraagd. De commissie geeft een aantal aandachtspunten mee.

Uitvoering ALV-motie afval

Naar aanleiding van de motie ‘Stop met sturen aan de achterkant’, met grote meerderheid van stemmen aangenomen door de Algemene ledenvergadering van de VNG op 16 juni 2021, bespreekt de commissie een voorstel om in te zetten op uitgebreidere én dekkende producentenverantwoordelijkheid voor het realiseren van een toekomstbestendig afvalbeheersysteem.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren enorme stappen gezet om de hoeveelheid restafval te verminderen en afvalscheiding naar een hoger plan te tillen. Meer en meer constateren gemeenten echter dat een substantieel deel van de door hen ingezamelde afvalstromen ongeschikt is voor hergebruik of recycling, doordat er aan de voorkant van de keten niet goed is nagedacht over wat er aan de achterkant mee moet gebeuren. Daarnaast worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met hogere kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Een dekkende én uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid voor alle consumptiegoederen en verpakkingen zien we als onontkoombaar instrument om uit de huidige situatie te komen. De commissie stemt in met het voorstel en moedigt aan om dit verder uit te werken.

Meer informatie