Op 7 december kwam de Commissie Bestuur & Veiligheid bijeen. Besloten wordt om op 25 januari 2018 een extra vergadering van de commissie te houden voor onder meer een kennismakingsgesprek met minister Ollongren (BZK).

Tijdens deze bijeenkomst is ook de heer Wim Kuijken aanwezig om met de commissie te spreken over het Evaluatierapport Politiewet 2012 'Doorontwikkelen en verbeteren'.

Ondermijning

Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg en adviseur van Bureau Regioburgemeesters, was te gast om te spreken over het plan van aanpak “Versterkte aanpak ondermijning’ en de bijbehorende governance-structuur.

De commissie stemt in met de hoofdlijnen van het plan van aanpak, waarbij de lokale / regionale aanpak van onderop centraal moet staan. Het Ondermijningsfonds van 100 miljoen euro is een goede eerste stap, maar de voeding hiervan moet structureel worden met afgepakt crimineel vermogen. Gemeenten moet trekkingsrechten krijgen op dit fonds. Het is belangrijk om goede voorbeelden te verspreiden.

Regeerakkoord

De commissie constateert veel overlap tussen het Regeerakkoord en de VNG-lobby-agenda voor de onderdelen bestuur en veiligheid. Aandacht voor zorg en veiligheid ontbreekt. Op veel punten is het Regeerakkoord nog vaag.

Het kabinet wil de kracht van de regio’s bevorderen.

  • De vraag is op welke manier en hoe wordt omgegaan met de democratische legitimatie?
  • Hoe gaat het kabinet de deconstitutionalisering van de benoemingen van burgemeesters verder invullen?
  • Hoe verhoudt zich dat tot de weerbaarheid en integriteit van lokale bestuurders bij de aanpak van ondermijning?

Dit zijn punten die de commissie graag met minister Ollongren wil bespreken als zij op 25 januari te gast is.

Evaluatie Politiewet 2012

Minister Grapperhaus wil uiterlijk in april 2018 met een kabinetsreactie op de evaluatie van de Politiewet naar de Tweede Kamer. Hij wil graag vooraf afstemming met de VNG. De commissie gaat tijdens de volgende vergadering in gesprek met de heer Wim Kuijken over deze evaluatie. Zij noemt o.a. de volgende punten: het lokale gezag over de politie en de voorgestelde regierol voor de politie over de gemeentelijke boa’s.

Experimenten wietteelt

De VNG heeft haar leden opgeroepen zich te melden als zij belangstelling hebben voor een experiment. De inzet van de VNG is dat er verschillende soorten experimenten mogelijk moeten worden, ook op regionaal niveau. De commissie Schneider wordt nieuw leven ingeblazen onder voorzitterschap van Theo Weterings. Gepleit wordt voor brede toetsingscriteria bij de besluitvorming over de experimenten.

Meer informatie