De commissie ZJO besprak op 12 september een uitgebreid scala aan onderwerpen. De meeste aandacht ging uit naar liquiditeitssteun voor jeugdinstellingen, de landelijke richtlijn indexering Wmo- en jeugdcontracten, toegangsrecht voor 0-4-jarigen, en de eerste bevindingen van de Visitatiecommissie.

Verder besprak de commissie de kwaliteitseisen voor taalhuizen, de aanpak van mensenhandel, de vormgeving van de maatschappelijke diensttijd, de opvolging van de diverse ALV-moties, en de herziening van het verdeelmodel.

Liquiditeitssteun jeugdinstellingen

Eerder in het jaar sprak de VNG met de ministeries van VWS en JenV af om € 20 miljoen te reserveren voor steun aan instellingen die cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering leveren waarbij door een tekort aan liquiditeit de continuïteit van zorg in gevaar is. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat bij instellingen die voor veel gemeenten werken, het lastig is om vanuit al die gemeenten snel de liquiditeit te verbeteren als dat nodig is.

Omdat de 20 miljoen euro gemeentelijk geld is dat anders zou zijn toegevoegd aan het macrobudget, is het wezenlijk dat gemeenten hier goed bij zijn aangehaakt. De commissie besloot dat Eelco Eerenberg, wethouder van Enschede en vice-voorzitter van de commissie, namens de VNG hierbij wordt betrokken. Zo kunnen gemeenten beoordelen of in concrete gevallen de afgesproken lijn (escalatieladder) wordt gevolgd: liquiditeitssteun is soms te voorkomen door het inzetten van bevoorschotting.

Landelijke richtlijn indexering Wmo- en Jeugdcontracten

De commissie erkent dat het hier gaat om een buitengewoon lastige afweging waarbij gemeentelijke autonomie, financiële randvoorwaarden en arbeidsmarktvraagstukken in de zorg met elkaar strijden om voorrang. Dat gezegd hebbende, kan de commissie niet instemmen met het voorstel de onderhandelingen over een landelijke richtlijn over indexatie nu te starten.

Eerst moet het Rijk de financiële randvoorwaarden (structurele middelen en middelen voor indexatie) adequaat regelen. Wel blijven gemeenten graag in gesprek met branches in het sociaal domein.

Toegangsrecht 0-4 jarigen

De commissie stemt in met het opstarten van de lobby voor toegangsrecht van 0-4 jarigen. Daarbij wordt een aantal suggesties meegegeven, inhoudelijk en wat proces betreft. Het onderwerp komt later, in een meer uitgewerkte vorm, terug op de agenda van de commissie. 

Visitaties financiële beheersbaarheid sociaal domein

De eerste bevindingen van de Visitatiecommissie laten zien dat veel gemeenten worstelen met de vraag 'Wanneer is goed goed genoeg?' Daarnaast zijn datagebruik, de samenhang tussen lokale en regionale sturing en vraagstukken over toegang, inkoop en sturing belangrijke elementen. Zie ook:

Meer informatie