De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 22 februari bijeen. Op de agenda stonden onder meer: ondermijning, lokale democratie, het Interbestuurlijk Programma, de raadsledenvergoeding en het Ronde Tafelgesprek van de Tweede Kamer op 8 maart over de positie van raadsleden.

Ondermijning en weerbaar bestuur

Namens de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was Jan Hamming te gast om met de commissie te spreken over de rol van de raad bij de aanpak van ondermijning. De commissie R&G wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij het overleg van de portefeuillehouders ondermijning van de commissie Bestuur en Veiligheid. De commissie waardeert deze vorm van samenwerken waardoor rol van de raad op dit onderwerp beter geborgd kan worden.

Het ministerie van BZK wil met diverse partners, waaronder de VNG en gelieerde verenigingen, een letter of intent voor weerbaar bestuur vaststellen. De commissie stemt in met de ondertekening en vraagt aandacht voor goede introductieprogramma’s en trainingen voor (nieuwe) raadsleden, ook op dit gebied. Er is behoeft aan een goede mix van wat theorie met veel praktijkvoorbeelden.

Aan de hand van een notitie gaan de commissieleden met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor een (gratis) VOG voor raadleden. De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld, de commissie wil hier op een later moment over doorpraten.

Lokale democratie

Leden van de VNG-werkgroep democratie hebben deelgenomen aan wat later het 'Overleg van Zeist' is genoemd. Zij stelden een brief en flyer op (zie onderaan dit bericht), Arjen Oudbier en Heleen van Dijk gaven de commissie een toelichting hierop. Brief en flyer doen een oproep om te investeren in de lokale democratie. Ze bieden een overzicht van de (vele) gremia die zich bezighouden met vernieuwing van de lokale democratie en namen van contactpersonen die hierover kunnen worden benaderd.

Interbestuurlijk Programma

Het Interbestuurlijk Programma (IBP), de gezamenlijke aanpak van (grote) maatschappelijke opgaven door het Rijk en decentrale overheden, heeft ook gevolgen voor gemeenteraden. De commissie R&G zal de ontwikkelingen rond het IPB volgen om te kijken waar een rol voor de commissie is weggelegd.

Hogere raadsledenvergoeding voor kleinere gemeenten

De commissie R&G spreekt af om bij het VNG-bestuur de verhoging van de raadsledenvergoeding onder de aandacht te brengen en te bepleiten dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart duidelijkheid komt.

Ronde Tafelgesprek TK

In de persoon van vicevoorzitter Robbert Lievense vertegenwoordigt de comissie R&G de VNG bij het Ronde Tafelgesprek van de Tweede Kamer over de positie van raadsleden (8 maart). De commissie geeft een aantal bespreekpunten mee die opgenomen kunnen worden in het position paper: de raadsledenvergoeding (in relatie tot werkdruk), consulenten die helpen nieuwe raadsleden in te werken, het intrekken van het wetsvoorstel Experimentenwet, en de secundaire arbeidsvoorwaarden van raadsleden.

Werkbezoek informatiebeleid

De commissie neemt de uitnodiging van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid aan om 21 juni, na de eigen commissievergadering, samen op werkbezoek te gaan in Amsterdam.

Meer informatie