De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit kwam op 21 juni samen. Er werd gesproken over vrachtwagenheffing: hoe zit het met de vrachtwagenheffing? Ook het klimaatakkoord kwam aan bod. Waar staan we op dit moment met het klimaatakkoord?

Dit was voor de laatste keer in de huidige samenstelling. Vanaf september start de nieuwe commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). 

Vrachtwagenheffing

Desiree Schaap en Robert Cellissen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaven een presentatie over vrachtwagenheffing. Deze heffing is een afspraak uit het regeerakkoord. De inkomsten uit de heffing worden ingezet voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Tot het najaar wordt onderzoek gedaan naar de heffing en beleidspunten hierover opgesteld. Een vraag die speelt is op welke wegen de heffing moet gaan gelden (snelwegen, snelwegen & N-wegen of alle wegen). Naar verwachting is de vrachtwagenheffing in 2023 realiteit. 

Reactie op vrachtwagenheffing

De commissie vraagt aandacht voor de effecten van sluipverkeer. Dit heeft als gevolg een grotere verkeersonveiligheid en hogere geluidsbelasting. We roepen op te kijken naar een meer pragmatisch model zoals in België. Hierin zijn alle wegen opgenomen in het systeem, waardoor heffingen eenvoudig kunnen worden aangepast. Gemeenten willen betrokken zijn in de bijsturing van het systeem: lokaal moet maatwerk mogelijk zijn. 

Klimaatakkoord

Er zijn 5 sectortafels (landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie) met allen een doelstelling voor CO2-reductie. Aan de tafels zitten overheden (w.o. VNG bestuurders), het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Samen moeten ze komen tot afspraken hoe de CO2-reductie te bereiken en te betalen. De VNG ondertekent het akkoord niet, voordat is afgestemd met de achterban. Hiervoor bezoekt de VNG alle provincies, afgesloten met een brede bijeenkomst na de zomer 2018. 

Regionale Energie Strategie

Elke gemeente wordt geacht in een RES (Regionale Energie Strategie) deel te nemen. De opgave van energie-opwekking op land zijn voor iedere regio bekend. De regio’s bepalen zelf hun eigen mix van zon, wind enzovoorts, met steun van de gemeenteraden. Vraag is of de regionale invulling van de nationale opgave de optelsom is tot het nationale belang. Mocht dit niet zo zijn, dan moet toch een deel van de opgave worden verdeeld over de regio’s. 

Meer informatie