De belangrijkste punten in de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 12 januari 2017 waren: vaststelling van de conceptarbeidsvoorwaardennota en de normalisatie van de rechtspositie ambtenaren.

Nico Versteeg lid van het CvA, gemeentesecretaris in Lelystad en bestuurslid van het A&O fonds Gemeenten, gaf een presentatie over kwetsbare functies bij gemeenten.

Cao gemeenten

De huidige cao loopt in mei 2017 af. De uitgangspunten van de nieuw te sluiten cao staan in de conceptarbeidsvoorwaardennota. Het CvA heeft de conceptarbeidsvoorwaardennota vastgesteld en legt deze via een ledenraadpleging aan de leden voor. Specifieke aandacht in de conceptarbeidsvoorwaardennota voor de voorstellen die co-creatie zijn uitgewerkt over bewust belonen, verlof en (interne) flexibiliteit en zekerheid. Het CvA legt deze voorstellen – opgesteld in gezamenlijkheid van werkgevers en medewerkers- integraal voor aan de leden. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaardennota op 16 februari vast.

Normalisatie

De normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren is een feit. Waarschijnlijk treedt de wet op 1 januari 2020 inwerking. De normalisatie is een uitdaging van formaat. In een presentatie door het VNG-bureau is op hoofdlijnen geschetst wat de normalisatie voor gemeenten betekent en welke activiteiten de komende periode uitgezet worden.

Kwetsbare functies bij gemeenten

Nico Versteeg sprak aan de hand van een tussenrapport van de A+O fondsen over het veranderende werk bij gemeenten. Door technologische en sociale innovaties verandert de samenleving en ook de gemeentelijke organisatie. Dit heeft met name gevolgen voor kwetsbare laaggeschoolde functies. Om hier inzicht over te krijgen moet dit onderwerp beter geagendeerd worden bij gemeenten. De A+O fondsen doen hier vervolgonderzoek naar.

Brandweer

Nadat op 29 oktober 2016 een principeakkoord op hoofdlijnen werd bereikt over herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel, wordt in de technische commissie gewerkt aan uitwerking van dit principeakkoord. De uitwerking is complex, maar de technische commissie verwacht tweede helft van februari 2017 een rapport op te leveren, zodat in maart van dit jaar bestuurlijk overleg tussen Brandweerkamer en bonden kan plaatsvinden.