Het College voor Arbeidszaken kwam op 11 mei 2017 bij elkaar. De onderwerpen die werden besproken: banenafspraak, stand van zaken cao-onderhandelingen, normalisatie, pensioenonderhandelingen, principeakkoord Brandweer en de inclusieve arbeidsmarkt.

Banenafspraak

Monique Veldhoven, (voormalig) projectleider banenafspraak VNG, was uitgenodigd om haar bevindingen van de afgelopen 1,5 jaar met het college te delen. De doelstelling om in 2016 banen voor de banenafspraak te realiseren is gehaald. Inzicht in de verdeling van het aantal banen in de markt en bij de overheid komt in juli. Monique Veldhoven constateert dat een grote groep gemeenten het goed doet en de benodigde arbeidsplekken realiseert. Er is ook een groep van gemeenten die hard werkt, maar waarbij realisatie moeizaam verloopt. En een groep gemeenten die (nog) geen arbeidsplekken gerealiseerd heeft. Het college vindt het van belang dat elke gemeente zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De leden van het college kunnen hierbij een belangrijke rol spelen en spreken af om elkaar – in de regio – actief aan te spreken op deze verantwoordelijkheid.

Cao Gemeenten

Tijdens de vergadering gaf Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, een terugkoppeling over de lopende cao-onderhandelingen. De onderhandelingsdelegatie van het college heeft vier keer met de vakbonden aan tafel gezeten. De overleggen verliepen vooral verkennend van aard. Er is voornamelijk gesproken over de onderwerpen flexibiliteit en zekerheid en levensfasebewust personeelsbeleid. De gesprekken geven volgens de voorzitter koers aan de echte onderhandelingen.

Normalisatie

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in. Projectleider Michiel Drucker van het VNG-bureau sprak over de voorbereidingen die de VNG nu treft. Om na 1 januari 2020 een cao af te kunnen sluiten moet de VNG opnieuw mandaat krijgen van haar leden. De VNG verkent nu in werkbijeenkomsten in het land met haar leden verschillende opties. Het college bespreekt op 6 juli de eerste conclusies voor de Cao gemeenten na de normalisatie. Op de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van 1 december 2017 besluiten de leden of de VNG de opdracht krijgt om ook vanaf 2020 cao’s voor alle gemeenten te sluiten.

Pensioen

Mohamed el Mokaddem, commissielid en pensioenonderhandelaar namens het VSO, gaf de stand van zaken weer over de pensioenonderhandelingen die gaan over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. De regeling moet vanwege de complexiteit en de verhoging van pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar worden aangepast. Werkgevers en bonden zijn het in de Pensioenkamer niet met elkaar eens hoe de regeling moet worden aangepast en hoe de daling van de premie moet worden besteed. Bonden willen de premie gebruiken om de pensioenregeling aan te passen. Werkgevers willen de premiedaling inzetten om de premie die in de komende jaren gaat stijgen, te kunnen financieren. Als partijen op 1 juli geen akkoord hebben bereikt, dreigt ABP in te grijpen en zelf de regeling aan te passen.

Brandweer

Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met de vakbonden een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het principeakkoord wordt via een ledenraadpleging aan de besturen van de veiligheidsregio’s voorgelegd. Het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden.

Inclusieve arbeidsmarkt

Gemeenten hebben in 2013 bij de resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ gestemd tegen een nieuwe cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Lokaal  worden arbeidsvoorwaardenpakketten afgesproken waardoor er verschillen ontstaan. Huib van Olden, commissielid en voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid heeft tijdens de vergadering van 23 maart jl. een oproep gedaan om te verkennen of het huidige standpunt van de VNG bezien dient te worden. Samen met de commissie Werk & Inkomen is hiervoor een procesvoorstel opgesteld waarbij centraal de vragen staan of er draagvlak is, over welke groep mensen het gaat en of landelijke afspraken financieel haalbaar zijn. Het procesvoorstel wordt voorgelegd aan het bestuur van de VNG. Het college toonde zich enthousiast over het procesvoorstel en blijft graag betrokken bij het verdere verloop.