Minister Kajsa Ollongren van BZK wil graag samenwerken met de VNG en gemeenten aan de ontwikkelagenda lokale democratie. Ze was op 25 januari op kennismakingsbezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie Raadsleden en Griffiers waren er ook bij aanwezig. Ollongren herkent zich in de rollen die de commissie van het ministerie van BZK verwacht: commitment, concreetheid en coördinatie richting andere departementen (3 C’s). Daarbij verlangen gemeente ruimte voor maatwerk en differentiatie.

Raadsvergoeding

De minister zegt dat raadsleden een zware taak vervullen. Ze is bereid om samen met gemeenten te zoeken naar extra geld voor de vergoeding van raadsleden, vooral in kleine gemeenten waar de vergoeding gerings is. De minister vertelt dat ze nauw samenwerkt met de minister Justitie en Veiligheid bij het tot stand brengen van de Ondermijningswet die in het regeerakkoord is aangekondigd. Weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur zijn van groot belang. De informatie-uitwisseling tussen overheden moet beter worden geregeld. De commissie geeft mee dat bij de toekomstige aanstellingswijze van burgemeesters de inhoud van het lokaal bestuur en de rol van de burgemeester voorop moeten staan.

Evaluatie Politiewet

De heer Wim Kuijken is in de vergadering aanwezig om het Evaluatierapport over de Politiewet toe te lichten. De effecten van deze wet zijn nog niet goed meetbaar. Een stelselwijziging is niet nodig. Wel meent hij dat de minister van Justitie en Veiligheid te veel rollen in het beheer en gezag over de politie heeft gekregen. De lokale/regionale driehoek moet centraal staan bij het gezag over de politie. De politiechef moet meer beheersbevoegdheden krijgen en er moet ruimte zijn voor maatwerk in de eenheden, districten en wijkteams. De commissie zal in haar volgende vergadering de VNG-reactie op het evaluatierapport bespreken.

Wijziging Kieswet

De commissie stemt in met de reactie van de VNG op het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet, waarin vooral een aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag wordt geregeld. VNG pleit hierin onder andere het op elektronische wijze kunnen tellen van de stemmen en een daartoe benodigd nieuw model stembiljet.

Meer informatie