Het bestuur verwelkomde 2 nieuwe (waarnemende) leden: Anne Mulder, wethouder Den Haag, en Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen en de nieuwe voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit.

Inzet kabinetsformatie

Het bestuur heeft de VNG-inzet voor de kabinetsformatie besproken. De inzet bestaat uit 4 sporen waarbij de sporen 1 en 2 randvoorwaardelijk zijn voor de sporen 3 en 4. 

Spoor 1 = structurele financiële middelen voor gemeenten
Spoor 2 = een wet op de decentrale overheden ter verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen

Spoor 3 = een aanbod aan het Rijk voor de bijdrage van gemeenten in samenwerking met de overige decentrale overheden op de thema’s: wonen, klimaat, regionale economie en digitalisering
Spoor 4 = focus op de uitvoering waarbij kwetsbare inwoners centraal staan

De inzet voor de kabinetsformatie zal centraal staan op de online VNG Bestuurdersdag van vrijdagmiddag 27 november. De BALV is uitgesteld tot februari 2021. 

Gemeentefonds

Naar aanleiding van de evaluatie van de normering van het gemeentefonds (de wijze waarop de hoogte van het jaarlijks accres voor het gemeentefonds wordt bepaald) is het bestuur akkoord gegaan met handhaving van de brede koppeling. Wel is er behoefte aan meer stabiliteit van de accresramingen. 

Herijking
Het herijkte gemeentefonds laat nog een aantal uitschieters zien die niet direct verklaard kunnen worden. Deze uitschieters worden nader onderzocht. De consultatie wordt daarom uitgesteld. BZK en de VNG zullen gemeenten binnenkort informeren over de consultatie.

Klimaatakkoord

Het bestuur is geïnformeerd over de tussenstand van het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord over de periode 2022-2030. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van BZK. De ROB brengt in december zijn advies uit. 

Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel voor een verdeelsystematiek voor de Regionale Energiestrategieën, mochten deze onverhoopt niet optellen tot de te realiseren 35 Terawattuur. Het bestuur gaat er overigens vanuit dat deze risicoparagraaf niet gebruikt hoeft te worden, aangezien de concept RES-sen bij elkaar al meer dan 50 Twh aan duurzame elektriciteit opleveren.  

Handreiking en aanbevelingen expertiseteam vitalisering lokale journalistiek

Het bestuur heeft met veel waardering de handreiking en aanbevelingen van het expertiseteam vitalisering lokale journalistiek besproken en onderschrijft deze van harte. De lokale media en journalistiek staan onder druk, terwijl zij “de zuurstof van een florerende lokale gemeenschap zijn”. Het advies benadrukt het belang van lokaal mediabeleid en geeft gemeenten hiervoor concrete handvatten. 

Verder sprak het bestuur over: 

  • De ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota inzet cao (hierover volgt aparte berichtgeving vanuit het College van Arbeidszaken).
  • De instelling van een bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten. Directe aanleiding hiervoor zijn onveilige situaties voor arbeidsmigranten door corona.
  • Rechtzetten van scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds sociale woningbouw.
  • Het actieplan van het expertiseteam lokale politieke partijen met als belangrijkste doel: gelijke behandeling van lokale politieke partijen.
  • Het belang van een integrale aanpak voor de opvang en huisvesting van statushouders. Dit vanwege de grote toestroom van statushouders die voor volgend jaar verwacht wordt.