De voorzitter begint de eerste bestuursvergadering van het jaar met een welkom aan Victor Everhardt. Hij is wethouder in Amsterdam en benoemd als voorzitter van de commissie Financiën. De bestuursvergadering stond in het teken van een aantal actuele onderwerpen.

Citrix

Nausikaa Efstratiades, hoofd van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), geeft een toelichting op de situatie die bij gemeenten is ontstaan door de problemen met Citrix. De IBD heeft in nauwe samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NSCS) de adviezen aan en communicatie met gemeenten uitgevoerd. De dienst wordt daarvoor gecomplimenteerd door het bestuur. In de evaluatie zal onder meer worden gekeken naar de crisiscommunicatiestructuur.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 10 juni 

De concept-agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van juni wordt besproken. De ALV-stukken gaan dit jaar een week eerder dan de statutaire termijn vraagt naar de leden. Hierdoor hebben raden en colleges meer tijd om deze te behandelen, een wens die tijdens de Buitengewone ALV afgelopen november is uitgesproken.

Stikstof

Na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stopgezet. Sindsdien wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen en toch de vergunningverlening weer op gang te krijgen. 

Beleidsdirecteur Fysieke Leefomgeving Albert Vermuë geeft het bestuur een toelichting op de problematiek voor gemeenten en schetst de aanpak van de VNG tot nu toe. De VNG zit aan de landelijke gesprekstafels waar mogelijke oplossingen worden besproken (zoals drempelwaardes, extern salderen, uitkopen landbouw). 

Het bestuur wenst een afgewogen, toekomstbestendige aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in natuur, met een duidelijk toekomstperspectief voor de landbouw en ruimte voor woningbouw. 

Stikstof staat op de agenda’s van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. In een position paper zal de VNG het gezamenlijke gemeentelijk standpunt verwoorden.

Herverdeling Gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat – in samenwerking met de VNG - onderzoeken uitvoeren om te komen tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten. Een verandering in de verdeling van het gemeentefonds heeft altijd gevolgen voor elke gemeente: soms positief, soms negatief. 

Op 13 februari staat het onderwerp opnieuw op de agenda’s van de commissie Financiën en van het bestuur. Vanaf maart organiseert de VNG vijftien regiobijeenkomsten om de leden te informeren.

Vuurwerk

De commissie Bestuur en Veiligheid stelt voor het VNG-standpunt ten aanzien van vuurwerk tijdens de jaarwisseling aan te passen naar een verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk. Het bestuur stemt hiermee in.