Aan deze eerste bestuursvergadering van 2021 neemt een nieuw bestuurslid deel: Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Delft. De voorzitter heet hem van harte welkom. Bestuurslid Annalies Usmany neemt afscheid van het VNG-bestuur.

Ze wil al haar energie steken in het wethouderschap in de nieuwe (fusie)gemeente Eemsdelta.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV)

Het bestuur bespreekt de onderwerpen die op de agenda staan van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 februari aanstaande.

Vanwege de coronamaatregelen is de leden gevraagd het tijdig aan te geven als men wil inspreken. Op de uitzendlocatie kan maar een zeer beperkt aantal personen aanwezig zijn.

Een belangrijk agendapunt op 12 februari zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de onderwerpen die de VNG namens de gemeenten gaat inbrengen bij de kabinetsformatie die daarop volgt. Het bestuur neemt deze onderwerpen, die in de vorm van een resolutie aan de leden worden voorgelegd, door.

De belangrijkste twee punten zijn een betere financiële positie voor gemeenten en herstel van de interbestuurlijke verhoudingen. Voor dit laatste is door prof. mr. dr. Elzinga een proeve van een ‘wet decentraal bestuur’ opgesteld.

Het bestuur is het eens dat pas als aan deze randvoorwaarden is voldaan, de VNG afspraken wil maken met het toekomstige kabinet over wonen, klimaat, economie en digitalisering. Op deze onderwerpen trekt de VNG ook samen op met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Ook spreekt het bestuur over ‘integrale overheidsdienstverlening’: voor de meest kwetsbare inwoners zou de overheid één integraal overheidsloket willen inrichten. Het bestuur discussieert over hoe gemeenten hier - als eerste overheid - een rol in kunnen spelen. Belangrijk daarbij is de uitvoeringskracht van gemeenten in het oog te houden. Regionalisering is ook in dit kader voor het bestuur een belangrijk thema.

En verder

Het bestuur keurt de Europese Agenda 2021 goed. Ook wordt ingestemd met de standaardisatie van de API (application programming interface) voor zaakgericht werken.

Voor de herijking gemeentefonds is de verwachting dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op korte termijn de adviesaanvraag aan het ROB zal sturen. Consultatie van onze leden is daarna.

Actualiteit

Tot slot blikken de bestuursleden met elkaar terug op de afgelopen, turbulente weken. De coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor gemeenten en hun inwoners vragen veel tijd en aandacht van het bestuur, evenals de gevolgen van de toeslagenaffaire.