Voorzitter Jan van Zanen heet Chris Kuijpers welkom. De heer Kuijpers is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanwezig voor het eerste agendapunt, de evaluatie van het Interbestuurlijk Programma.  

Evaluatie Interbestuurlijk Programma (IBP)

Het IBP is in 2018 gestart om de samenwerking tussen de verschillende overheidslagen - gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk - meer gelijkwaardig te maken en minder in bestuursakkoorden vorm te geven.

Voor de evaluatie is gesproken met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Het bestuur herkent de conclusie dat niet alle beoogde voordelen met het IBP (volledig) zijn gerealiseerd. De grote hoeveelheid kabinetsprogramma's en ook de omvang van het IBP maken het lastig. Daarnaast kunnen gemeenten en VNG-bestuur eerder en meer betrokken worden.  

Met de leerpunten van nu wordt de wens uitgesproken de samenwerking in IBP-vorm voort te zetten.

Visitatiecommissie Sociaal Domein

Marjanne Sint is voorzitter van de Visitatiecommissie Sociaal Domein van de VNG. De commissie bestaat uit onafhankelijke experts die gemeenten helpen meer grip te krijgen op de financiën in het sociaal domein. Al 60 gemeenten hebben zich aangemeld en 13 gemeenten zijn bezocht. 

Mevrouw Sint presenteert haar ervaringen tot nu toe. Onderwerpen die spelen bij veel gemeenten zijn hoe de raad goed wordt betrokken, hoe de samenwerking met de aanbieders het best kan worden, hoe je grip houdt op de kosten en hoe je zorgt dat je als gemeente doet wat moet en niet doet wat niet hoeft.    

Het bestuur dankt mevrouw Sint voor het werk van de commissie en haar presentatie en vraagt zoveel mogelijk concrete ervaringen en adviezen met de VNG te delen.

Herijking Gemeentefonds

Victor Everhardt - voorzitter van de commissie Financiën - geeft terugkoppeling uit de commissie over het agendapunt Herijking gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt - met de VNG - hoe een nieuwe verdeling van het gemeentefonds eruit moet zien.  

Enerzijds is er de vraag hoe goed de verdelingstechniek werkt, anderzijds is er de vraag hoe ministerie en gemeenten omgaan met de gevolgen van de herverdeling. Immers: een verandering in de verdeling heeft hoe dan ook gevolgen voor elke gemeente: soms positief, soms negatief.

Het bestuur heeft eerder een beoordelingskader vastgesteld. Het definitieve voorstel wordt langs dat kader gelegd. Over de uitwerking in een verdeling doet de VNG geen uitspraak. Het besluit daarover is aan de minister. Daarnaast wordt nogmaals uitgesproken dat “de (financiële) koek groter moet”.  Elke herverdeling zal daarom gepaard moeten gaan met verruiming van het gemeentefonds. 

Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatakkoord is een complex en langlopend proces. Om de verschillende onderdelen goed te kunnen plaatsen biedt Lot van Hooijdonk - voorzitter van de commissie EKEM - het bestuur een Spoorboek voor het jaar 2020 en verder aan. Dit bevat een overzicht van de 5 actuele thema’s, een tijdbalk voor 2020 en een toelichting op het besluitvormingsproces binnenin de vereniging en het betrekken van de leden.

Oproep aanpak stikstof 

Samen met VNO-NCW neemt het VNG-bestuur het initiatief tot een brede rondetafeldiscussie. Beide partijen zien dit ook als signaal naar het kabinet om breed te kijken naar oplossing van de stikstofproblematiek.