Deze bestuursvergadering was de laatste met algemeen directeur Jantine Kriens. Voorzitter Jan van Zanen sprak zijn grote waardering en bewondering uit voor haar jarenlange inzet. Namens het bestuur ontving Jantine een afscheidscadeau.

Hieronder een terugblik op wat tijdens de vergadering is besproken.

Expertiseteam financiële verhoudingen

Door het VNG-bestuur is een expertiseteam ingesteld, onder voorzitterschap van Edo Haan, om de VNG te adviseren over de herziening van de financiële verhouding met het Rijk. Het team heeft zich specifiek gebogen over de verschillende uitkeringsvormen van het Rijk aan gemeenten.

Voorzitter Haan constateert onder meer dat gemeenten kwetsbaar zijn voor bezuinigingen en dat de trap-op-trap-af-systematiek grote onzekerheid geeft. Het advies is te gaan naar een systeem waarin vijf typen uitkeringen worden onderscheiden. Het advies werd door Jan van Zanen in ontvangst genomen, met dankzegging voor de werkzaamheden van het expertiseteam en voorzitter Edo Haan.

Route 365 Regionale Energiestrategie (RES)

Op 1 juni leveren 30 energieregio's hun regionale energiestrategieën in. Opgeteld moet dit 35 TWh (terawattuur) aan duurzame energie opleveren. Het Nationaal Programma RES hecht veel waarde aan participatie door inwoners en bedrijven. De netbedrijven en provincies worden ook betrokken bij het opstellen van de regionale energiestrategieën.

De inzet is om in de verschillende regio’s tot een rechtvaardige verdeling te komen. Overheden zetten alles op alles om die doelstelling gezamenlijk en van onderop te halen. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW zijn gezamenlijk in overleg over wat te doen als de beoogde 35 TWh niet wordt gehaald.

En verder

Andere onderwerpen die in deze bestuursvergadering aan de orde kwamen, waren de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de standpunten die de VNG in aanloop daarnaartoe bij de landelijke politiek wil inbrengen. Ook is ingestemd met het Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving.

Coronavirus

De bestuursvergadering werd onderbroken om te kijken naar de persconferentie van premier Rutte en minister Bruins over de nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus, voor alle aanwezigen een zeer belangrijk onderwerp.

Meer informatie