Voorzitter Van Zanen heet nieuw bestuurslid Songül Mutluer welkom. Zij is wethouder in Zaanstad en is in de BALV benoemd tot bestuurslid. Bestuurslid Wieke Paulusma wordt gefeliciteerd met het winnen van de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor politieke vernieuwing.

De voorzitter bedankt Maarten Offinga die als waarnemend voorzitter van de commissie Financiën tijdelijk in het bestuur zat. Nieuwe commissievoorzitter en bestuurslid is Victor Everhardt, wethouder in Amsterdam.

Terugblik (B)ALV

Het bestuur blikt terug op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november. De opkomst was goed, evenals de stemming en de besluitvorming. 

Brief aan het kabinet over Klimaatakkoord

Nu de leden tijdens de BALV vrijwel unaniem hebben ingestemd met het Klimaatakkoord informeert de VNG het kabinet, onder verwijzing naar de verschillende moties die zijn aangenomen op de ledenvergadering.  

Herverdeling gemeentefonds

Het bestuur staat stil bij de herverdeling van het gemeentefonds en de aanpak om hiertoe te komen. Redenen voor herijking zijn: de financiering van het sociaal domein, het verdeelmodel moet eenvoudiger en het proces van verdelen moet transparanter. De VNG ziet erop toe dat het proces goed verloopt en de inbreng goed wordt meegenomen. In de komende periode worden de leden op verschillende manieren betrokken bij de uitkomsten. 

En verder

Enkele van de overige onderwerpen die worden besproken zijn de VNG-reactie op de brief ‘Toekomst Openbaar Bestuur’ van minister Ollongren, de financiering van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven en de financiering van de Waterschapsverkiezingen. 

Meer informatie