Het is de laatste bijeenkomst van het bestuur voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 12 februari. Een groot deel van deze vergadering besteedt het bestuur aan de voorbereiding hiervan.

BALV 12 februari 2021

Op de agenda van de BALV staan onder meer de gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek Jeugd, de resolutie Digitale Veiligheid en de opmaat naar de landelijke verkiezingen en kabinetsformatie. Over dit laatste ligt in de BALV een resolutie voor.

Het bestuur bespreekt de moties, brieven en insprekers die aan bod zullen komen bij de ledenvergadering.

Peter Heijkoop - commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) - geeft een korte toelichting op het voorstel om de gemeentelijke schulden van ouders die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. Dit voorstel wordt in de BALV gepresenteerd, evenals het pamflet ‘Krachtig groen herstel’ (samen met Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen) en de concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur.

Herijking gemeentefonds

Inmiddels zijn de effecten van de herijking van het gemeentefonds bekend. Het bestuur bespreekt de beroering die – zoals werd verwacht – is ontstaan in Friesland, Groningen en Noord-Brabant. In deze provincies zijn veel ‘nadeelgemeenten’ zijn, dat zijn gemeenten die na invoering van de herijking minder per inwoner gaan ontvangen.

Actieagenda Wonen

Op initiatief van Aedes wordt gewerkt aan de Actieagenda Wonen. Meer dan 20 organisaties zijn hierbij betrokken, waaronder de VNG. Commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit Harriët Tiemens licht de actieagenda toe aan het bestuur. Wonen wordt zeer waarschijnlijk een van de prioriteiten van het nieuwe kabinet en daarbij zal voor gemeenten een belangrijke rol zijn weggelegd.

Verder wordt gesproken over de VNG inzet met betrekking tot de Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s), waarover een bestuurlijk overleg staat gepland op 4 maart. En het bestuur stemt in met het tekenen van de petitie ‘Gelijke kansen voor lokale politieke partijen.

Meer informatie