Vicevoorzitter van het VNG-bestuur Hubert Bruls opent deze laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie. Isabelle Diks, wethouder in Groningen, wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. Ook neemt de voorzitter afscheid van Harriët Tiemens, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit.

De vicevoorzitter bedankt haar voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie als directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vanaf 1 september.

In de online bestuursvergadering van donderdagmiddag komt onder meer ter tafel de kabinetsformatie en de kinderopvangtoeslagaffaire.

Terugblik heidag en ALV

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde ledenvergadering op 16 juni jongstleden. Het bestuur bespreekt twee van de aangenomen moties, namelijk de motie van Hengelo 'Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten' en de motie van Rotterdam over lachgasverbod in de APV. De uitvoering van beide moties is ter hand genomen, zo bevestigen de betrokken bestuursleden Harriët Tiemens en Theo Weterings.

Het bestuur blikt ook terug op de ‘heidag’ van 2 juli. Het was inhoudelijk interessant en ook prettig om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Een van de gespreksonderwerpen van de heidag - waarover vandaag wordt doorgesproken - is de bestuursevaluatie en de conclusies daaruit. De evaluatie is niet alleen leerzaam voor het huidige, maar ook voor het nieuwe bestuur, dat volgend jaar aantreedt.

Kabinetsformatie

Een belangrijk onderwerp voor het VNG-bestuur is de formatie van het nieuwe kabinet en de mate waarin de behoeften en wensen van gemeenten worden meegenomen.

Op vier ‘sporen heeft de VNG doelen geformuleerd die voor gemeenten belangrijk zijn en die onder de aandacht van betrokkenen bij de formatie worden gebracht.

  • Op de onderwerpen ‘financiën’ en ‘bestuurlijke verhoudingen’ ervaart de VNG brede bijval en instemming.
  • Op het onderwerp ‘aanbod aan het nieuwe kabinet’ trekt de VNG nauw samen op met het IPO en de UvW.
  • Het spoor ‘focus op uitvoering’ gaat over uitvoerbaarheid, uitvoeringskracht en de zorg dat ook kwetsbare inwoners de juiste dienstverlening krijgen.
     
  • VNG-inzet Kabinetsformatie: 4 sporen

Kinderopvangtoeslagaffaire

Bestuurslid Peter Heijkoop, commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI), praat het bestuur bij over de kinderopvangtoeslagaffaire. Een complexe en intensieve hersteloperatie, waarbij voor de VNG uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van regelingen essentieel zijn, naast zorgvuldigheid en oog voor de (zwaarst) getroffenen.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er een herijking komt van de hersteloperatie en dat voor een langere periode van gemeenten forse inzet nodig is.

Ledenraadpleging

Op 27 mei 2021 hebben cao-partijen (VNG, FNV en CNV) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuw cao voor de sociale werkvoorziening (de Cao SW) met een looptijd van 5 jaar.

Het bestuur stemt in met het voorstel van het college van Arbeidszaken om het akkoord met een positief advies aan de leden voor te leggen via een ledenraadpleging.

Klimaat en energie

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) bespreekt een aantal ontwikkelingen op het terrein van de commissie EKEM.

  • Als eerste het klimaatakkoord: voor 2020 en 2021 was er tijdelijk geld vanuit het rijk, maar nog steeds heeft het kabinet geen tijdelijk of structureel geld toegezegd voor 2022 en verder. Dit baart het bestuur van de VNG grote zorgen.
  • Met betrekking tot de Warmtewet zijn er intensieve contacten met het ministerie van Economische Zaken en met de warmtebedrijven. De Regionale Energie Strategieën (RES) zijn recent door de 30 RES-regio’s ingediend. Gemeenten bereiken met elkaar meer opbrengst dan waar vooraf op was ingezet. De ‘ressen’ zijn in Den Haag positief ontvangen.
  • Er ligt nog een opgave op het bord van gemeenten: de Transitievisies Warmte moeten dit jaar af zijn. Deze visies geven antwoord op de vraag wat de 352 gemeenten met elkaar opleveren in de gebouwde ruimte.

En verder

Bestuurslid Songül Mutluer, wethouder in Zaanstad, neemt vandaag het eindrapport in ontvangst van de Interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtgroepen.

De volgende bestuursvergadering is op 16 september.