De vergadering wordt geopend met de actualiteiten rond asiel en migratie, toegelicht door Theo Weterings, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid. Gemeenten vangen tienduizenden Oekraïense vluchtelingen op en behalen daarnaast de afspraken die zijn gemaakt over het huisvesten van statushouders. 

Het kabinet vraagt veel van de gemeenten, die echter onvoldoende middelen en mensen hebben. Het VNG-bestuur heeft hierover vrijdag 17 juni bestuurlijk overleg gevoerd. 

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 29 juni 2022

Op 28 en 29 juni aanstaande vindt in Westfriesland het jaarcongres van de VNG plaats. Tijdens de tweede congresdag houdt de VNG de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Ter voorbereiding hierop bespreekt het bestuur de onderwerpen die daar op de agenda staan. 

  • Financiële onzekerheid na 2026 

Als eerste is er de financiële onzekerheid voor gemeenten vanaf 2026, waarover met het rijk wordt gesproken. Vóór de ALV is er nog een bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFv), waarna het bestuur de definitieve lijn zal kiezen voor de ALV. 

  • Wonen 

Het bestuur stemt er ook mee in de leden ter informatie een ‘Stand van zaken Wonen’ toe te sturen. Het geeft een overzicht van de kabinetsplannen op dit gebied en de duiding ervan door de VNG. Ook voor dit onderwerp geldt dat er nog overleg met het rijk plaatsvindt. 

Tenslotte bespreekt het bestuur de moties die zijn ingediend voor de ALV en de reactie (preadvies) per motie. 

Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2027

Peter Snijders, commissievoorzitter Informatiesamenleving, licht toe dat sinds begin mei de VNG, G4 en de cyberburgemeesters in gesprek zijn met de NCTV over de inzet en positie van gemeenten ten aanzien van de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2027 (NLCS). Snijders informeert het bestuur over de inzet en standpunten ten aanzien van de NLCS. Het bestuur vindt het belangrijk dat de komende maanden het perspectief en de belangen van gemeenten goed worden ingebed in deze nieuwe strategie, die in het najaar op de agenda van de Ministerraad en de Tweede Kamer zal staan.