Donderdag 11 mei vergaderde de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn (G&W) voor het eerst onder voorzitterschap van Janny Bakker (wethouder in Huizen). Zij vervangt Mariëtte van Leeuwen, die onderwijsbestuurder wordt.

Hieronder een samenvatting van wat in deze vergadering is besproken.

Pgb-trekkingsrecht 

De commissie is bijgepraat over de voortgang van het pgb-trekkingsrecht. De invoeringsdatum van het nieuwe pgb-systeem is voor de commissie een punt van zorg. Zorgvuldigheid moet altijd vóór snelheid gaan, vindt de commissie. Deze zorg is inmiddels door de VNG in het overleg met staatssecertaris Van Rijn (VWS) naar voren gebracht.

Samen Organiseren

Frans Backhuijs (burgemeester van Nieuwegein) gaf namens de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid een toelichting op het VNG-programma Samen Organiseren. De voorstellen hiervoor liggen voor in de ALV op 14 juni, tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres 2017.

Eigen bijdragen

De commissie besprak een aantal voorstellen ter vereenvoudiging van het uitvoeringsproces rond de eigen bijdragen. Onderdeel van de voorstellen is dat de gegevens door de gemeente aan het CAK worden aangeleverd en niet meer door de aanbieders. Er is draagvlak bij de commissie voor de ingeslagen weg, maar de leden willen een nadere uitwerking van de kosten en risico's voordat een besluit wordt genomen.

Zorgakkoorden

De commissie ging akkoord met ondertekening van de verschillende zorgakkoorden met de curatieve secor (over GGZ, wijkverpleging en de eerste lijn) maar vindt het wel bezwaarlijk dat de VNG pas in een laat stadium hiervoor gevraagd is. De commissie steunt ook de deelname aan het preventieakkoord met GGD-GHOR.

Meer informatie