De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) was donderdag 11 maart bijeen. Hieronder een terugblik op enkele onderwerpen zoals die in deze vergadering werden besproken.

Adviezen voortkomend uit NPRES-werkgroepen

Afgelopen oktober hebben de RES-regio’s via de concept-RES’en laten weten tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Op initiatief van het Nationaal Programma RES, zijn 4 onafhankelijke werkgroepen opgericht die als opdracht hebben oplossingsrichtingen te formuleren voor de benoemde knelpunten. Dit heeft geresulteerd in een lijst van adviezen. Tijdens de commissievergadering van 10 december 2020 zijn de adviezen van de ’werkgroep ‘Netimpact’ al besproken.

In het Opdracht gevend Beraad (OGB) van NPRES is afgesproken dat de adviezen ter bespreking worden voorgelegd in de commissie EKEM, met de vraag of de commissie de adviezen op hoofdlijnen steunt. De commissie geeft een aantal aandachtspunten mee die de VNG meeneemt in de gesprekken. Zo zijn de zorgen rondom zon op dak in bepaalde regio’s nog niet opgelost.

Rapport Van Geest

Met de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie wordt het CO2-reductiedoel op Europees niveau verhoogd naar 55% in 2030, het doel voor 2050 is een klimaatneutrale Europese Unie. In het rapport ‘Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050’ heeft een studiegroep onder leiding van Laura van Geest (AFM) een eerste verkenning gedaan over wat de verhoogde ambitie betekent voor Nederland. Dit rapport bevat geen politieke keuzes, maar heeft als doel het nieuwe kabinet te ondersteunen in haar besluitvorming.

Het rapport gaat een rol spelen in de kabinetsformatie, ook de VNG zal worden gevraagd haar zienswijze te geven op de bevindingen. De commissie gaat akkoord met het voorstel om om een verdere verkenning te starten naar wat het rapport betekent voor gemeenten en te komen tot meningsvorming vanuit VNG. 

Taskforce economisch herstel

Het VNG-bestuur stemde op 10 december 2020 in met het inrichten van een bestuurlijke Taskforce economisch herstel met bestuurlijk portefeuillehouder Boaz Adank als voorzitter. In de afgelopen maanden zijn bestuursleden aangezocht in de VNG-commissies EKEM, PSI, Europa/Internationaal, Financiën, RWM, Informatiesamenleving en het College van Arbeidszaken, en uit de netwerken G4, G40, M50 en P10. De leden hebben daarbij de taak om actief de verbinding te leggen met de commissies en/of gemeentelijke netwerken waaruit ze afkomstig zijn. De commissie EKEM is al eerder meegenomen en gaat akkoord met de voorstellen.

Meer informatie