De voorzitter begint de vergadering met iedereen een goed en inspirerend jaar toe te wensen. De VNG gaat in 2017 van start met drie nieuwe themadirecteuren en een nieuwe werkwijze.

De nieuwe themadirecteuren zijn: Kees Breed (themadirecteur Vertrouwen in en kwaliteit lokale democratie), Edward Stigter (themadirecteur Gezonde en veilige leefomgeving) en Ali Rabarison (themadirecteur Integratie en participatie).

De themadirecteuren gaan binnenkort met bestuur en commissies spreken over het vergroten van de slagkracht van de VNG en de daarbij horende verdeling van rollen, taken en werkzaamheden.

De nieuwe werkwijze van de VNG heeft ook vorm gekregen in een aangepaste huisstijl en een nieuwe website. Kenmerken van deze vernieuwing zijn onder meer: centraal stellen van maatschappelijke opgaven, meer integraal werken, ook met de andere VNG-bedrijven, en een professionele eenduidige uitstraling.

Investeringsagenda

In het bestuur kwam ook de Investeringsagenda aan de orde die VNG, IPO en Unie van Waterschappen samen opstellen om maatschappelijke opgaven aan te pakken op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid van steden e.d.

Florian Bekkers en Hans van der Vlist zijn de programmamanagers voor de Investeringsagenda namens de VNG, IPO, en Unie.

De gezamenlijke Investeringsagenda is op de eerste plaats gericht op uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Maar gemeenten, provincies en waterschappen zien hier ook economische kansen en werkgelegenheid. De Investeringsagenda is een gezamenlijke voorzet voor nationale programma's en regionale uitvoeringsprogramma's.

Het bestuur onderstreept het belang van een gezamenlijke agenda, maar benadrukt het tijdig hebben van de inhoudelijke gezamenlijke agenda met het oog op de kabinetsformatie. Daarnaast geeft het bestuur aan dat er naast de Investeringsagenda ook andere punten geagendeerd dienen te worden. In de volgende bestuursvergadering staat de aanpak kabinetsformatie en de stand van zaken Investeringsagenda op de agenda.

Samen organiseren

Vorig jaar hebben gemeenten tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) besluiten genomen over het samen organiseren van collectieve activiteiten (zie ons nieuwsbericht van 30 november 2016).

Het bestuur gaat akkoord met de eerste uitwerkingsstappen van ‘samen organiseren’ en vraagt aandacht voor:

  • Tijdigheid: bijvoorbeeld als bedragen door gemeenten in de meicirculaire moeten worden opgenomen.
  • Zorgvuldigheid: het gaat om grotere bedragen.

Daarnaast geeft het bestuur de opdracht om risico's en aansprakelijkheden goed in beeld te brengen.

Wetenschapsfunctie VNG

Job Cohen geeft in de bestuursvergadering een midterm review over de wetenschapsfunctie van de VNG. Het programma loopt nog tot eind 2017, met eventueel een kleine uitloop. Doel is versterking van de wetenschapsfunctie voor decentrale overheden en (lokale) maatschappelijke vraagstukken.

Afgelopen periode hebben veel activiteiten plaatsgevonden die aan dit doel hebben bijgedragen, zoals diners pensants, de opzet van verschillende Denktanks, Atriumlezingen, publicaties waaronder de bundel G1000, meedoen met de nationale wetenschapsagenda en de onderzoekslijn public value. Public value was overigens het onderwerp van de Atriumlezing van januari 2017.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de activiteiten. Het bestuur zou de wetenschapsfunctie graag meer willen verbinden met de regio’s.

Zie ook

Terugkoppeling commissies

De commissievoorzitters van de commissies die dezelfde dag hebben vergaderd, geven in de bestuursvergadering een terugkoppeling van hun vergadering. Hieronder voor zover beschikbaar de terugkoppelingen.