De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 29 oktober het rapport van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, het artikel 2-onderzoek, en de effecten van de coronacrisis op de economie.

Presentatie rapport studiegroep IFV

Op 10 september kwam het eindrapport ‘Als één overheid; Slagvaardig de toekomst tegemoet!’ van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen uit. Het is een rapport met verbetersuggesties voor de woningbouwopgave, de ggz, de energietransitie én 14 aanbevelingen voor een overheid met meer gezamenlijke uitvoeringskracht. In de commissievergadering van mei is gesproken over het tussenrapport, de afspraak is toen gemaakt om zodra het eindrapport beschikbaar is hier verder over door te praten.

De commissie werd door een presentatie van Staf Depla bijgepraat over het eindrapport en de aanbevelingen aan de hand van één van de drie casussen: casus energie en warmtetransitie.

Het artikel 2-onderzoek

In 2018 heeft de buitengewone Algemene Ledenvergadering randvoorwaarden gesteld aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Eén van de deze randvoorwaarden is dat gemeenten tegemoet worden gekomen in de financiële uitvoeringslasten. In het Klimaatakkoord is vervolgens vastgelegd dat in 2020 een onderzoek naar de uitvoeringslasten plaatsvindt. Dit onderzoek heeft betrekking op de lasten voor de periode 2022-2030 van alle drie decentrale overheden.

Het onderzoek staat ook bekend als een ‘artikel 2-onderzoek’, naar de wettelijke grondslag in artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. De tussentijdse bevindingen zijn inmiddels bekend, deze liggen ter bespreking voor.

Economie

Sinds mei wordt de commissie meegenomen in de effecten van de coronacrisis op de economie. Er wordt gewerkt aan een meerjarigondersteuningsprogramma langs twee sporen: dienstverlening en belangenbehartiging.