In de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu werd op 24 september 2020 onder meer gesproken over het programma Beter Aanbesteden, waterstof, het Nationaal Milieubeleidskader en het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord. Hierbij een korte terugblik op de vergadering.

Programma Beter Aanbesteden

De VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en EZK hebben gezamenlijk een programmaplan voor het programma Beter Aanbesteden opgesteld. De partijen willen op korte termijn tot bestuurlijke overeenstemming te komen over de inhoud hiervan. De beoogde start van het programma is 1 november 2020. Het programmabureau wordt ingericht bij PIANOo (RVO). 

De VNG ziet synergie tussen programma Beter Aanbesteden (betere samenwerking tussen markt en overheid) en herstelagenda. De bijdrage van de VNG aan het programmaplan is besproken in commissie EKEM van 1 juli 2020. Omdat de begroting nog niet rond is, wordt akkoord gevraagd op het programmaplan onder voorbehoud van financiering.

De commissie gaat akkoord met het plan en benadrukt dat dit onderwerp echt wat voor gemeenten betekent aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor een derde van alle aanbestedingen. Vanuit de commissie wordt het belang van goed contractmanagement genoemd. 

Standpunt VNG over waterstof

Er is veel discussie over de rol van waterstof in de energietransitie, voornamelijk over de toepassingen en in hoeverre het aardgas kan vervangen. Deze vragen hebben ook betrekking op de gebouwde omgeving en andere gebieden waar gemeenten veel mee te maken hebben. Met de transitievisies warmte in aantocht en de ontwikkeling van de RES’sen is het belangrijk dat de VNG richting de leden een standpunt formuleert over de rol van waterstof voor gemeenten. 

De commissie wordt gevraagd om kennis te nemen van de discussies en de notitie. Daarnaast wordt aan de commissie gevraagd te komen tot een advies op het thema waterstof. Hier zal binnenkort verder over worden gecommuniceerd naar de achterban.

VNG-reactie Nationaal Milieubeleidskader

Naar verwachting zal het Nationaal Milieubeleidskader (zo zal de Milieuvisie voortaan gaan heten) in oktober worden gepubliceerd tegelijkertijd met de NOVI. Voorafgaand is gestart met een internetconsultatie van het NMK. De commissie wordt gevraagd akkoord te gaan met de reactie van de VNG op de internetconsultatie. Na bespreking in de commissie zullen de opmerkingen worden verwerkt. Daarna zal de reactie worden verzonden

Artikel 2 onderzoek

In de commissie wordt ook kort verwezen naar de tussenstand van het artikel 2, financiële verhoudingen onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord.