De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 23 januari een aantal onderwerpen: Omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem. 

Omgevingswet

De commissie wordt bijgepraat bij over de stand van zaken van het wetgevingsproces, de AMvB’s en ministeriële regelingen, het digitaal stelsel, de implementatie bij gemeenten. Allereerst wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke mijlpalen om de Omgevingswet op 1 januari 2021 succesvol in te voeren. Een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zal via Koninklijk Besluit een go/no go-besluit voor inwerkingtreding per 1 januari 2021 worden genomen door beide Kamers. De VNG zal met een eigen standpunt komen of zij inwerkingtreding verstandig vindt.

Een ander belangrijk punt is het DSO. Uit de monitoring (december vorig jaar) blijkt dat we als gemeenten meer moeten doen om op tijd klaar te zijn. Gemeenten hebben dit dan ook stevig geïntensiveerd. De VNG ondersteunt hierbij door onder andere een ondersteuningsportfolio. Deze week zijn brieven aan gemeenten gestuurd om u aan te sluiten op de pre-omgeving.

PFAS en Bodem

De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken en VNG-acties rondom PFAS en bodem. Daarnaast wordt een bestuurlijke klankbordgroep op het dossier bodem ingesteld en zal een  oriënterend gesprek over bestuurlijke deelname VNG Versnellingstafel ZZS Deltaplan Water worden gevoerd. 

Stikstof

In de commissie wordt een presentatie gegeven over de stikstofproblematiek. Ook wordt een eerste aanzet voor een VNG position paper besproken. Dezelfde presentatie zal de middag in het bestuur worden gegeven. Gemeenten kunnen input meegeven aan de bestuurlijke vertegenwoordiger van hun regio