De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 21 januari het uitvoeringslastenonderzoek Klimaatakkoord, de EU green deal en de inhoudelijke inzet VNG/IPO/UvW voor de kabinetsformatie op klimaat en energie en regionale economie.

Uitvoeringslastenonderzoek Klimaatakkoord

In 2018 heeft de buitengewone ALV 3 randvoorwaarden gesteld aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, kortweg: haalbaar/betaalbaar voor de samenleving, beschikking over de juiste gemeentelijke bevoegdheden en een vergoeding voor de uitvoeringslasten. In lijn met de derde randvoorwaarde vindt er een onderzoek plaats naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord. Dit onderzoek heeft betrekking op de lasten van gemeenten/provincies/waterschappen over de periode 2022-2030 en valt binnen de kaders van artikel 2 Financiële-verhoudingswet.

Het ROB heeft aangegeven haar eindadvies niet voor de vergadering van de commissie EKEM op te leveren. De nazending die was aangekondigd vervalt daarom. Het stuk zal wel nagezonden worden voor de ALV. De commissie is tijdens de vergadering mondeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Inmiddels is het rapport gepubliceerd en ook de VNG-reactie naar buiten:

EU green deal

Op 11 december 2019 heeft Eurocommissaris Frans Timmermans de EU green deal gepresenteerd. De brede strategie omvat de beleidsplannen van de Europese Commissie (EC) op het gebied van klimaat en energie, milieubeleid (bodem, water en lucht), circulaire economie, landbouwbeleid, biodiversiteit en mobiliteit.

Vanuit de commissie Europa en Internationaal wordt de commissie meegenomen in de Europese ontwikkelingen. Daarnaast wordt besproken hoe de commissies op overkoepelende thema’s (gaan) samenwerken.

Inhoudelijke inzet IPO/VNG/UvW voor kabinetsformatie op klimaat en energie en regionale economie

In de gezamenlijke commissievergadering EKEM en RWM op 10 december is de VNG-strategie richting kabinetsformatie toegelicht. Toen is aangekondigd om dit keer de inhoudelijke inzet van IPO-VNG-UvW op het gebied van wonen en leefomgeving, klimaat en energie en regionale economie te bespreken.

Via een presentatie wordt de commissie meegenomen in de stand van zaken. In de commissie liggen een aantal voorgestelde aanvullingen op de thema’s regionale economie en klimaat en energie voor.