De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 10 december gezamenlijk de kabinetsformatie, VNG-reactie consultatie normering werkgebonden personenmobiliteit, asbest en stikstof.

Kabinetsformatie

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is van groot belang dat we vervolgens met het nieuwe kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Het proces om hiertoe te komen en de inhoud van onze inzet loopt. Via een presentatie worden de commissies meegenomen in de strategie en inhoud.

Reactie consultatie normering werkgebonden personenmobiliteit

In het Klimaatakkoord is een regeling opgenomen over normering van werkgebonden personenmobiliteit. De regeling heeft als doel om de negatieve effecten voor het klimaat van zakelijk- en woon-werkverkeer (CO2-uitstoot) terug te dringen en is gericht op werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Als VNG zijn we formeel gevraagd te reageren op de consultatie van de concept-regeling. De commissie gaat akkoord met de VNG-reactie.

Asbest

De commissies worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de voortgang van de gekozen lijn dat het asbeststelsel opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Aanpassingen binnen het bestaande stelsel, zoals het ministerie van SZW voorstelt, zijn onvoldoende. Lees hier meer over de laatste VNG inzet op dit dossier

Stikstof

De commissies worden meegenomen in de laatste stand van zaken. Op 10 december was het kamerdebat over de wetsvoorstellen van het kabinet en GroenLinks. Lees hier de VNG inbreng

Vergadering commissie EKEM

In het laatste uur staat de commissie stil bij een procesvoorstel bestrijding zwerfafval, rapport Netimpact NPRES en de stand van zaken op het bodemdossier.