Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 9 december 2020. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: terugblik heisessie College voor Arbeidszaken, onderhandelingen Cao Gemeenten en Cao SGO en de Wet Banenafspraak.

Terugblik heisessie College voor Arbeidszaken

Op 16 november vond de heisessie van het College voor Arbeidszaken en de WSGO plaats. Doel was om terug te blikken op en vooruit te kijken naar de activiteiten in het meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 'Trots' van het College voor Arbeidszaken. Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk die in januari 2020 het rapport 'In wat voor land willen wij werken' opleverde, was uitgenodigd om zijn reflectie te geven. Samen met de leden van het college werd geconcludeerd dat gemeenten pas aan het begin van de normalisering staan. De komende jaren ligt er nog veel werk op het gebied van: arbeidsvoorwaarden, aantrekkelijk werkgeverschap en dienstverlening naar de burger en bedrijven. De inzichten van de heisessie worden opgenomen in een tussenrapportage. Deze tussenrapportage wordt in de volgende vergadering van het College voor Arbeidszaken besproken.

Cao Gemeenten en Cao SGO

De VNG en de vakbonden onderhandelen over de Cao Gemeenten en Cao SGO. Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken en tevens voorzitter van het cao-overleg, gaf een terugkoppeling over de stand van zaken aan de cao-tafel. Er is voornamelijk gesproken over de harmonisatie van het bovenwettelijke verlof, vitaliteitsbeleid, toelagen en thuiswerken. Het gesprek in het College voor Arbeidszaken geeft koers aan het vervolg van het cao-overleg.

Banenafspraak 

Elk kwartaal publiceert het UWV op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken een trendrapportage banenafspraak en beschut werk. De trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er gerealiseerd zijn. Het College voor Arbeidszaken werd op de hoogte gebracht van de cijfers uit het tweede kwartaal van 2020. Uit de rapportage blijkt dat er een nettobanenverlies is van ongeveer 500 banen in de markt- en overheidssector. Dat betekent dat de trend van de stijgende lijn doorbroken is. Niet duidelijk is of deze lichte daling zich verder voort zal zetten. De volgende kwartaalrapportages moeten hier meer inzicht in geven. Of de coronacrisis effect heeft gehad op de daling van de aantallen is niet in kaart te brengen. De VNG blijft zich inzetten om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de Wet Banenafspraak.