De VNG en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hadden  op 4 april een bestuurlijk overleg over publieke gezondheid. Op de agenda stonden: de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2019, de Lokale preventieakkoorden, en de samenwerking op diverse trajecten met het ministerie van VWS.

Hieronder een terugblik op het overleg.

Landelijke nota gezondheidsbeleid

De Landelijke nota gezondheidsbeleid 2019 wordt opgesteld samen met vertegenwoordigers van gemeenten en GGD'en. De voornaamste vraagstukken zijn: leefstijl, gezond ouder worden, druk op het dagelijks leven, fysieke en sociale leefomgeving, het benutten van gezondheidspotentieel. De VNG-delegatie pleitte voor een kabinetsbrede nota en en handelingsopties voor gemeenten en Rijk op andere domeinen zoals luchtkwaliteit, vastgoed en schuldenaanpak. 

Kruisbestuiving

Staatssecretaris Blokhuis liet weten samenhang aan te willen brengen tussen gezondheid en andere domeinen. Zo kan hij met collega-bewindslieden afspraken maken over haakjes in hun beleidsaanpak. De focus moet wel op gezondheid blijven, maar hij is bereid te zorgen voor een kruisbestuiving op rijksniveau. Hierbij mogen we de lat hoog leggen en serieuze stappen zetten, ook samen met andere departementen.

Vervolg

In juni wordt er een extra bestuurlijk overleg georganiseerd over de Landelijke nota gezondheidsbeleid. In de tussentijd wordt voldoende geschakeld met de bestuurders om te zorgen dat de geformuleerde handelingsperspectieven aan de verwachtingen voldoen.

Lokale preventieakkoorden

De VNG-delegatie gaf een toelichting op de aanpak van de afspraak over de lokale preventieakkoorden. De afspraak is om snel te beginnen met het ondersteuningstraject. In de bestuurlijke ooverleggen wordt de voortgang hiervan besproken. De VNG-delegatie vroeg de staatssecretaris naar zijn  verwachtingen ten aanzien van de lokale akkoorden, en wees erop dat er al veel gebeurd.

Goede voorbeelden

De staatssecretaris laat bij alle gemeenten uitvragen wat al gebeurd, de resultaten kunnen in een volgend bestuurlijk overleg worden besproken. De staatssecretaris ziet graag in het volgende overleg een aantal goede voorbeelden van de lokale aanpak.

Samenwerking diverse VWS trajecten

De drie bewindspersonen van VWS en de VNG hebben deze week een bestuurlijk overleg over het beter verbinden van zorgvraagstukken op strategisch niveau. Preventie is wel onderwerp van gesprek, maar nog geen apart thema. De prikkels in het zorgsysteem staan nu allemaal de verkeerde kant op, constateert de VNG. Afgesproken wordt dat de VNG-delegatie preventie in het overleg zal inbrengen.

Volgend overleg

In het volgende bestuurlijk overleg worden in ieder geval de vaccinatieproblematiek en Kansrijke Start besproken.