In de notitie 'Zicht op Toegang' geeft het CIZ haar bevindingen bij de toegangsbeoordeling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) weer. De notitie was een belangrijk gesprekonderwerp in een overleg tussen de VNG het CIZ op 22 september.

De VNG ziet in de bevindingen van het CIZ een bevestiging van waar het in de praktijk schuurt tussen de Jeugdwet, de Wmo en de Wet langdurige zorg. Soms is een aanpassing aan de kant van gemeenten nodig, soms knelt de wet.

We spraken af om samen op te trekken bij het oplossen van deze vraagstukken. (Het CIZ spreekt overigens regelmatig met gemeenten over de toegang tot de Wlz in de praktijk.)

Jeugdwet en Wlz

In het grensvlak tussen de Jeugdwet en de Wlz knelt het bij de toegang tot de Wlz voor jonge kinderen. Te vaak komt het voor dat aanvragen voor de Wlz (moeten) worden afgewezen. Meer kennis, beter managen van verwachtingen en goede informatie over de interpretatie van regels kan al helpen.

De komende tijd gaan gemeenten en CIZ hierover in gesprek. Maar dit lost het forse probleem voor betrokken kinderen en ouders niet op: ook reparatie in wetgeving is wenselijk. Het CIZ en de VNG gaan hierover in gesprek met het Rijk.

Wmo en Wlz

Bij de Wmo spelen signalen over meerdere problemen op het grensvlak van beide wetten, deze betreffen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking waarvan de beperking niet voor het 18e levensjaar is vastgesteld. Zij hebben geen toegang tot de Wlz, maar er is voor hen ook onvoldoende passende ondersteuning beschikbaar in het gemeentelijk domein.
  • Ouderen met psychiatrische problematiek/grondslag. Zij hebben geen toegang tot Wlz, omdat voor de grondslag psychiatrie de toegang tot de Wlz nog niet is geregeld.
  • Mensen met een zware lichamelijke beperking, maar voldoende eigen regie. Zij hebben niet altijd toegang tot de Wlz, maar thuis wonen is te belastend voor de cliĆ«nt en zijn omgeving.
  • Onterechte verwijzingen naar de Wlz op grond van eigen gemeentelijk beleid of richtlijnen. Hierdoor is er in sommige gemeenten een hoog percentage afwijzingen. Of juist andersom: niet doorverwijzen naar Wlz vanwege ongunstige prikkels in het systeem.
  • Jongeren met een licht verstandelijke beperking die tijdelijk nog behandeling en/of begeleiding nodig hebben (de 18-/18+ problematiek).

Omdat het signalen zijn waarvan de omvang en frequentie nog onduidelijk zijn, is het CIZ bezig met een cijfermatige onderbouwing. De VNG en het CIZ trekken vervolgens samen op in het zoeken naar oplossingen: soms in de praktijk, soms door bij de staatssecretaris van VWS aan te dringen op reparaties van wetten/regels.

Gegevensuitwisseling

We spraken met het CIZ nog over de wens tot betere gegevensuitwisseling tussen CIZ en gemeenten. De VNG is nu weer met Zorginstituut NL en het ministerie van VWS in gesprek over de mogelijkheid dat gemeenten een signaal krijgen wanneer het CIZ een Wlz-indicatie afgeeft. Hiermee kan de gemeente zorgen voor een 'warme overdracht' van Wmo naar Wlz en worden dubbele verstrekkingen voorkomen.

Beschermd Wonen

Ten slotte bespraken we de ontwikkelingen in het Beschermd Wonen en het vraagstuk van de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychiatrische grondslag. Het CIZ en de VNG willen snel duidelijkheid hierover van het Rijk.