Het College voor Arbeidszaken (CvA) kwam op 4 juli 2018 bijeen. Op de agenda stonden de onderwerpen: Personeelsmonitor 2017, normalisering, Cao Gemeenten en de banenafspraak.

Presentatie Personeelsmonitor 2017

Jaarlijks presenteert het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor van het afgelopen jaar. In de Personeelsmonitor staan de HR kengetallen bij gemeenten. Dit geeft een goed beeld voor de VNG en de vakbonden om centrale arbeidsvoorwaarden af te spreken over thema’s die actueel zijn. Karin Sleeking en Fred Janssen van het A+O fonds gaven een uitgebreide toelichting. De belangrijkste resultaten uit 2017:

  • Hogere bezetting van 160.000 medewerkers en verwachte groeiende bezetting.
  • Instroom & uitstroom is fors toegenomen.
  • Krappere arbeidsmarkt.
  • Leeftijdsopbouw blijft hoog ten opzichte van de beroepsbevolking. De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren is 48,3 jaar.
  • Ziekteverzuim 1,4 procent boven het landelijke gemiddelde van 3,0  procent.
  • Stageplekken en traineeships zijn populair om jongeren aan te trekken. 28 procent van de gemeenten voert beleid om deze jongeren te behouden.

Het CvA neemt de resultaten mee als aandachtspunten.

Normalisering

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om de herschreven cao-tekst die voldoet aan de dan geldende wet- en regelgeving uiterlijk op 1 november 2018 klaar te hebben, zodat gemeenten ruim de tijd hebben om zicht voor te bereiden op de implementatie.

Naast het technisch omzetten van de tekst moeten er ook afspraken gemaakt worden over het invullen van de lokale ruimte die in de cao staat, het lokale overleg en geschillenregelingen. Het college werd gevraagd standpunten in te nemen over deze onderwerpen. De bestuurlijke overleggen over de normalisering worden na de zomerperiode hervat.

Cao Gemeenten

De Cao Gemeenten loopt tot 1 januari 2019. Ter voorbereiding op de onderhandelingen die vanaf 1 november 2018 starten wordt er in september een ledenraadpleging gehouden over de arbeidsvoorwaardennota. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten van het CvA voor de komende onderhandelingen. Over de uitgangspunten is uitvoerig gesproken. Het CvA legt de arbeidsvoorwaardennota in september - na de eerste vergadering met de nieuwe leden van het CvA – aan gemeenten voor.

Banenafspraak

De sector overheid heeft in 2017 6500 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit een verdubbeling ten opzichte van het aantal banen dat in 2016 is gerealiseerd. Een goed resultaat, maar hiermee heeft de sector overheid de doelstelling nog niet gehaald. Als de overheid volgend jaar de doelstelling van 12500 extra banen niet haalt, dan gaat de quotumheffing – een boete per niet gerealiseerde arbeidsplaats ­­– van kracht.

Het CvA vindt het belangrijk dat gemeenten werken aan een inclusieve samenleving. De VNG blijft daarom in actie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van banen, zodat mensen met een arbeidsbeperking ook bij gemeenten mee kunnen doen.