Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 28 september 2017. Op de agenda stonden de onderwerpen verkenning inclusieve arbeidsmarkt, banenafspraak, Cao Gemeenten en normalisatie. Ook sprak het college met Kees Breed, directeur beleid VNG, over de VNG Agenda 2018.

Verkenning inclusieve arbeidsmarkt

Het College voor Arbeidszaken had Roel Bekker uitgenodigd om zijn eerste bevindingen als verkenner te delen. Roel Bekker heeft van de VNG de opdracht gekregen om een verkenning te doen naar de wenselijkheid van centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiermee wil de VNG nagaan of gemeenten nog achter de het standpunt uit de resolutie uit 2013  ‘Een lokale vitale samenleving‘ staan. Strekking van deze resolutie is dat er geen cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt moet worden gesloten.

Still confused, but on a higher level

Roel Bekker begon met de bekende uitspraak 'Still confused, but on a higher level'. Het is lastig om grip te krijgen op de uiteenlopende problematiek die er speelt. De oriëntatiefase is bijna afgerond en bestond uit gesprekken met gemeentebestuurders, de staatssecretaris van SZW, de vakbonden en de brancheorganisatie. Centraal tijdens deze gesprekken stond over welke groep mensen gaat het en is er draagvlak voor het maken van een centrale afspraak. Voor een zo goed mogelijk beeld volgt op de oriëntatiefase een serie rondetafelgesprekken waar hierover verder wordt gesproken.

In het land is er een grote mate van fragmentatie. Er zijn verschillen in wat en hoe de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. De verkenning van Roel Bekker brengt dit goed in kaart. Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV)  van 1 december wordt er op basis hiervan een advies voorgelegd aan de leden.

Banenafspraak

Afgelopen twee maanden was er veel nieuws over de banenafspraak. Het college werd hierover bijgepraat. Het is overheidswerkgevers niet gelukt om volledig te voldoen aan de taakstelling van de banenafspraak, daarom heeft het kabinet besloten dat er in 2019 voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden. Mede door een aantal knelpunten lukt het overheidswerkgevers niet om voldoende banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) werkt daarom aan een plan van aanpak dat dit najaar gepubliceerd wordt. Daarnaast zijn er extra onderzoeken vanuit de Rijksoverheid aangekondigd.

Het CvA geeft mee dat er noodzaak is om duidelijkheid te krijgen over de cijfers. Hoe wordt er geteld? Los van de knelpunten staat het CvA achter de landelijke afspraak en is het belangrijk dat gemeentelijke werkgevers zich inzetten om werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling voor 2016 is niet behaald, dus gemeenten zijn nu aan zet om hun betrokkenheid te tonen en hiermee verder aan de slag te gaan. Binnenkort wordt er daarom vanuit de VNG een brief verstuurd met een oproep aan gemeenten om zich te conformeren aan deze afspraak.

Cao Gemeenten

De VNG heeft de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 positief afgerond. Gemeenten konden tot 27 september hun stem uitbrengen. Het bestuur van de VNG bespreekt op 5 oktober de uitslag en besluit dan of het akkoord wordt bekrachtigd.

Normalisatie

Om na 1 januari 2020 arbeidsvoorwaarden vast te stellen en cao’s aan te gaan moeten de statuten van de VNG gewijzigd worden. In de ledenbrief van 18 augustus 2017 is deze aanpassing van de statuten aangekondigd en uitgelegd.  Een concreet voorstel voor de statutenwijziging is ter advies aan het CvA voorgelegd. Het bestuur van de VNG beslist op 5 oktober a.s. of deze statutenwijziging op 1 december tijdens de BALV wordt voorgelegd aan de leden.

Het college en de raad hebben een aparte werkgeversverantwoordelijkheid voor het ambtelijk apparaat en de griffie. Elke gemeente heeft één stem als lid. Het CvA benadrukt daarom dat het belangrijk is dat het college samen met de raad hun stem op de BALV bepalen.

VNG Agenda 2018

De VNG heeft de kaders voor de VNG Agenda 2018 vastgesteld. Het CvA kan zich op hoofdlijnen vinden in de contouren van de agenda, die op 1 december op de BALV wordt gepresenteerd. Aandachtspunt vanuit het college is om de standaarddienstverlening een prominentere plek te geven. Belangrijke strategische dossiers voor het CvA zijn in 2018: normalisatie, pensioen en de inclusieve arbeidsmarkt.