De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.  

Bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen

Onder de Wet geluidhinder vallen regionale industrieterreinen onder het bevoegd gezag van de provincie. Met de komst van de Omgevingswet ('decentraal tenzij') zou de bevoegdheid bij gemeenten komen te liggen, die zelf mogen kiezen of zij het bevoegd gezag terug overdragen aan de provincie.

Er bestaat discussie tussen het Rijk, IPO en VNG of het bevoegd gezag over de regionale industrieterreinen bij gemeenten zou moeten liggen als het gaat over een industrieterrein die gemeentegrenzen overschrijden. Deze vraag wordt besproken in de commissie. 

De commissieleden spreken af dat zij kiezen voor de variant dat het bevoegd gezag komt te liggen bij gemeenten. Indien zij dit niet willen, kunnen ze het gezag overdragen aan de provincie. Er worden procesafspraken gemaakt hoe te handelen bij onenigheid tussen gemeenten.

Asbest

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen op het asbestdossier. In de vergadering worden de commissies geïnformeerd over de laatste stand van zaken waaronder de begrotingsbehandeling (eind november) en het AO Asbest op 4 december. Tevens komt de commissie EKEM begin januari in petit comité bij elkaar om inhoudelijk door te praten over: het asbestdakenconvenant, de activiteitenlijst waar een rol voor de VNG is toebedeeld en hoe we algemeen in het asbestdossier zitten.

De leden wordt gevraagd om aandachtspunten mee te geven. Genoemd worden o.a. certificering van asbestbedrijven en bevorder vereenvoudiging en innovatie. 

Stikstof en PFAS

De commissie wordt mondeling geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op beide dossiers. Op onze website leest u meer over deze onderwerpen.

Meer informatie