De eerste vergadering op 6 september van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) stond voornamelijk in het teken van kennismaking: met de inhoudelijke onderwerpen, met elkaar en met het VNG bureau. Op de agenda onder andere de geschillencommissie Jeugd en inkoop en aanbesteden sociaal domein.

Ook is de commissie geïnformeerd over de stand van zaken van de moties ALV en het Interbestuurlijk programma (IBP). Andere onderwerpen die op de agenda van de commissie stonden zijn het Preventie-akkoord, PGB en de verbinding zorg en veiligheid.

Geschillencommissie jeugd

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van de jeugdhulp zien we regelmatig geschillen tussen gemeenten onderling of tussen gemeenten en aanbieders die niet of moeizaam tot een oplossing komen. Bij de vaststelling van het actieplan Zorg voor de Jeugd in april 2018 is afgesproken dat de VNG en de Branches gespecialiseerde Jeugdzorg (BGZJ) een geschillencommissie opzetten. De commissie ZJO heeft ingestemd met de verdere uitwerking van het voorstel voor de inrichting van een geschillencommissie. Dit voorstel komt terug op de Buitengewone ALV van de VNG op 30 november. 

Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Hij zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten en de VNG.

De commissie ZJO wil graag met de minister samenwerken om meer ruimte in de bestaande Europese regelgeving te krijgen. Vóór eind 2018 moet dit resulteren in een aanpak van de meest dringende knelpunten en oplossingen binnen de huidige wet- en regelgeving. Het gaat concreet om het praktisch ondersteunen van het inkoopproces, ontwikkelen van standaarden en handreikingen en het stimuleren van innovatieve vormen van inkoop.

EU-aanbestedingsrichtlijn

Daarnaast wil de minister met de Europese commissie en andere lidstaten verkennen welke ruimte bestaat om binnen de kaders van de EU-aanbestedingsrichtlijn meer aandacht te geven aan waarden als lokaal partnerschap en samenwerking, continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en lange termijn investeringen. De VNG steunt het Rijk hierin en vraagt daarnaast aandacht voor versteviging van de positie van vrijgevestigden, het risico van een beperkt aantal (zorg)aanbieders en borging van zorgcontinuïteit.

Meer informatie